भारत 3-4 फरकान हारलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतान म्हत्वाचे मॅचींत न्युझिलॅण्डा कडल्यान हारिल्ल्यान बायलांचे संवसारीक हॉकी सर्तीच्या ब गटांतल्यान थेट क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळोवपाची संद वगडायली.

हे हारी उपरांत भारत तिसरे सुवातेर उरलो. आतां तो क्रॉस ओव्हर मॅचींत खेळटलो. अशे तरेन आठ पंगडां मदीं पयल्या चारांनी सुवात मेळोवन क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळोवपाक शकता.

भारताक बरोबरीची संद मेळिल्ली. पूण, निमाण्या मिनटाक मेळिल्ले दोन पॅनल्टी कॉर्नरांक भारताची ड्रॅग फ्लिकर गुरजीत कौर गोलांत रुपांतरीत करपाक शकली ना आनी ताका लागून भारताक 3-4 अशा फरकान हार घेवची पडली.

भारतान मॅच बादाबाद दवरिल्ली तरी लेगीत ताका क्वॉर्टरफायनलींत थेट प्रवेश मेळचो नाशिल्लो.

दुसरे वटेन न्युझिलॅण्डान सगल्यांत चड सात गुणां सयत क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळयली. ह्या गटांत तिसरी आनी चवथी सुवात मेळोवपी भारत आनी इंग्लंड क्रॉस ओव्हर मॅची खेळटले.

भारताचे हारीचे मुख्य कारण म्हणल्यार न्युझिलॅण्डाची गोलकीपर रोर्बट्स ब्रूक थारली. तिणें उण्यांतउणे चार-पांच गोल पडपा पसून आडायले. दुसरें कारण म्हणल्यार भारताचो डिफॅन्स दुबळो आशिल्लो.

गुरजीत कौर आनी दीप ग्रेस एक्का हांकां न्युझिलॅण्डाचें आक्रमण आडावपाक सर्कलांत जे तरेची फिशालकाय जाय आशिल्ली, ती दाखोवपाक तांकां अपेस आयलें.

भारत आनी न्युझिलॅण्ड ह्या पंगडां मदीं हाचे आदीं 13 मॅची जाल्यात आनी सगल्या मॅचींनी भारताक हार घेवची पडल्या.