भारत मात की जय संघटना सुभाष वेलिंगकारा फाटल्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचलः प्रा. सुभाष वेलिंगकार हांणी झेवियर संबंदी केल्लें विधान सत घडणुकेचे इतिहासाचेर आदारीत आसा. ते खंयच्याय धर्मा आड उलयले नात. साडेचार वर्सां आदीं गोंयकारांचेर अत्याचार केल्ल्याक आतां संतपद दिलां ताचें गोंयांतले काय लोक समर्थन दितात. इतिहासाच्या आदारान खरें उलयल्यार हे लोक नाराज जातात. इतिहास नवे पिळगे सामकार येवपाची गरज आास. वेलिंगकार हांणी केल्ल्या विधानाक आमचें समर्थन आास असेें भारत मात की जय संघटनेच्या आत्माराम गांवकार हांणी एके पत्रकार परिशदेंत सांगलें.
 गोवा फाईल्स ही गोंयचे आनी देशाचे मातये कडेन जुळ्ळअया, नवे पिळगेन खरो इतिहास समजून घेवपाची गरज आसा. समाजांत घातक वृत्ती तयार जाल्यात. ते तरणाट्यांची दिकाभूल करतात अशें मुकूंद कवठणकार हांणी सांगलें.  नाका त्या गजालींत तरणाट्यांक घुस्पावन दवरलें वता. इतिहासाचेर नदर मारल्यार तांका आत्मचिंतन आनी आत्मपरिक्षक करपाक मेळटलें अशें तांणी सांगलें.
आमच्या पूर्वजांचेर अत्याचार केल्ल्याक गोंयचो सायब म्हणून पाचारतात. वेलिंगकारान इतिहास सामकार दवोरला. ताका लागून धर्मीक तेढ जावपाची कसलीय शक्यताय ना. धर्मीक एकचारा आड उलोवपी लोकांचेर सरकारान कारावय करपाक जाय अशें तांणी सांगलें. वेलिंगकार हांणी एका चुकीच्या पांयड्या आड वक्तव्य केलां अशें नितीन वळवयकारान सांगलें.