भारतीय म्हायती क्रांतीचे जनक – राजीव गांधी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज 21 मे. भारताचे आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांची 31 वी पुण्यतीथ. राजीव गांधी हे भारतीय म्हायती क्रांतीचे जनक, अशें म्हणल्यार तातूंत कांयच अतिताय थारची ना. आधुनीक विचार आनी खर, कठोर निर्णय घेवन राजीव गांधी हांणी संवसारांत भारताची एक वेगळी वळख निर्माण केली. 20 ऑगस्ट 1944 ह्या दिसा तांचो जल्म. राजीव हे भारताचे सगल्यांत तरणाटे प्रधानमंत्री आशिल्ले. पिरायेच्या फक्त 40 व्या वर्सा ते प्रधानमंत्री जाले. तांकां राजकारणाचो तसो व्हडलोसो अणभव नाशिल्लो.
भारताची पयली बायल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांचे ते व्हडले पूत. सुरवेक राजीव हांकां राजकारणांची कसलीच आवड नाशिल्ली. देशांतल्या सगल्यांत प्रतिश्ठीत राजकी कुटुंबांत जल्माक येवन लेगीत राजीव गांधी राजकारणापसून पयस राविल्ले. तांचें शिक्षण देहरादूनचे एके शाळेंत जालें. उपरांत हिमालयाच्या मुळसांत आशिल्ल्या डुन हे निवासी शाळेंत जालें. थंय ताका जायते इश्ट मेळ्ळे, तांचे कडेन तांणी आजीवन इश्टागत केली. शाळेंतलें शिक्षण पुराय जातकच ते कॅंब्रिजांतल्या ट्रिनिटी कॉलेजींत गेले. पूण, थंयच्यान रोखडेच ते लंडनांतल्या इंपीरियल कॉलेजींत गेले. थंय तांणी मॅकेनिकल इंजिनियरिंगाचें शिक्षण घेतलें. विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानांत ताका भुरगेपणा सावन खूब आवड आशिल्ली. ह्या विशयाचेर पुस्तकां वाचपाची, मळबांत उडपाची इत्सा आशिल्ली. देखून तांणी पायलट जावपाचें थारायलें. इंग्लंडांत ते फ्लायिंग क्लबाची परिक्षा पास जाले आनी पायलट जाले. रोखडीच तांकां इंडियन एॅरलायन्स हे आमच्या देशांतले नामनेचे कंपनींत नोकरी मेळ्ळी. ते प्रवाशी विमान चलोवपाक लागले.
लंडनांत शिकतना तांची आनी सोनिया हांची इश्टागत जाली. इश्टागत मोगान रुपांतरीत जाली आनी 1968 वर्सा तांचें लग्न जालें. राजीव गांधी हांणी तांकां पसून खबर नासतना अचकीत राजकारणांत प्रवेश करचो पडलो. 1980 वर्सा तांचे भाव संजय गांधी हांकां अपघाती मरण आयलें. ते चलयताले तें धाकटूलें विमान पडलें. संजय गांधीच्या मरणा उपरांत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी राजीव गांधी हांणी राजकारणांत प्रवेश करचो अशी नेटाची मागणी केली. मात राजीव पायलटाची नोकरी सोडून राजकारणांत येवपाक तयार नाशिल्ले. मात जेन्ना तांची आवय इंदिरा गांधीनय राजीव गांधीक राजकारणांत प्रवेश करपाची सुचोवणी केली तेन्ना राजीवान आपल्या भावाच्या, संजय गांधीच्या अमेठी मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयली. ते व्हड अंतरान जिखून आयले.
1982 त भारतान दिल्लींत आशियाई खेळां सर्त घडोवन हाडली. हे सर्तीच्या पुराय नियोजनाचें काम राजीव गांधी हांचेर आशिल्लें. ताणीं तें येसस्वीपणान केलें. ही सर्त यशस्वी केली. इंदिरा गांधी हांची प्रधानमंत्री पदाचेर आसतना 31 नोव्हेंबर 1984 दिसा खून जालो. खुना वेळार इंदिरा गांधी देशाची प्रधानमंत्री आशिल्ली, जाका लागून संविधानीक संकश्ट निर्माण जालें. देशाचे फुडले प्रधानमंत्री म्हूण राजीव गांधी हांकां सोपूत घेवचो पडलो. वैयक्तीक दुख्ख आसून लेगीत तांणी प्रधानमंत्री म्हूण आपलीं सगलीं कर्तव्यां पाळ्ळीं. उपरांत जाल्ले वेंचणुकेंत तांणी काँग्रेस पक्षाक व्हड जैत मेळोवन दिलें. हे वेंचणुकेंत काँग्रेसीक 400 परस चड सुवातो मेळ्ळ्यो. स्वता राजीव गांधी हांणी विक्रमी अंतरान जैत मेळयल्ले.
प्रधानमंत्री आसतना तांणी जायते क्रांतीकारी निर्णय घेतले. देशाक महासत्ता, महाशक्त जावपाची आसल्यार म्हायती तंत्रगिन्यानाच्या मळार प्रगती करची, अशें ताचें मत आशिल्लें. म्हायती तंत्रगिन्यान फिशाल जावपाक जाय. नातर देश वयर सरचो ना, हाची तांकां खात्रीच आशिल्ली. ते खातीर तांणी तरणाट्यांचेर भर दिवपाचें थारायलें. देशांतलो दरेक तरणाटो २१ वो शेंकड्याक सामकार वचपाक संगणक साक्षर आसूंकच जाय, असो हट्ट धरून तांणी देशांत संगणक हाडले. सेम पित्रोदा हांच्या साह्यान टेलिफोनाची क्रांंती केली. एक रुपयांत त्या काळांत काॅल करपाक मेळटालो. आतां मोबायल फोनाचें जें पीक वाडलां, ताचें मुळावण राजीव गांधी हांणी घाल्लें हें आमी विसरूंक फावना.
सभावान गंभीर पूण आधुनीक विचारांच्या राजीव गांधी हांणी देशांत म्हायती तंत्रगिन्यानाचें युग सुरू केलें. म्हूर्तमेढ रोयली. देखूनच तांकां भारतीय म्हायती क्रांतीचे जनक, अशें म्हण्टात.
म्हायती तंत्रगिन्यान परिपूर्ण करून देशाक महाशक्त करपाचें सपन पळोवपी आमच्या ह्या प्रधानमंत्र्याचो 21 मे 1991 दिसा एलटीटीईच्या बंडखोरांनी तामिळनाडूंत मनीस बॉम्बाचो (त्यो दोन बायलो आशिल्ल्यो.) वापर करून खून केलो. राजीव गांधी हांकां पुण्यतिथये निमतान नमळायेचीं आर्गां.
श्याम ठाणेदार
9922546295