भारता खातीर दावखुरे थारले उजवे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंड भोंवडे वयली बाकी उरिल्ले पांचवे टॅस्टीच्या पयल्या दिसा ऋषभ पंत आनी रवींद्र जडेजा ह्या दावखुऱ्या बॅट्समनांनी भारताक सुरवातीच्या धपक्यांतल्यान भायर काडलो. निमाणी बातमी मेळ्ळी त्या वेळार भारतान 7 विकेटी वगडावन 324 धांवड्यो केल्ल्यो. पंत 146 धांवड्यो करून बाद जालो. रवींद्र जडेजा 69 धांवड्यांचेर खेळटालो.

मजगतीं, भारताची 5 बाद 98 अशी वायट स्थिती जाल्ली. ताचो डाव रोखडोच सोंपतलो अशें स्पश्ट दिसतालें, पूण ऋषभ पंत आनी रवींद्र जडेजा हांणी सवे विकेटी खातीर 222 धांवड्यांची भागिदारी करून भारताक संकश्टांतल्यान भायर काडलो. पंतान आपलो पांचवो शेंकडो पुर्ण केलो.

मजगतीं, टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपी भारताची सुरवात बाबत जाली. 100 धांवड्यां भियर ताचे म्हत्वाचे पांच बॅट्समन तंबूंत परतले. जेम्स अॅण्डरसन आनी मॅथ्यू पॉट्स हांच्या अचूक बॉलिंगे मुखार भारताचे बॅट्समन तग धरपाक शकले नात. शुभमन गील आनी चेतेश्वर पुजारा ह्या दोनूय ओपनरांक जेम्स अॅण्डरसनान तंबूंत धाडले. गिलान 17 आनी पुजारान 13 धांवड्यो केल्यो. ते उपरांत आयिल्लो हनुमा विहारी, विराट कोहली आनी श्रेयस अय्यर हांकां लेगीत खाशेलें प्रदर्शन करपाक जमूंक ना. अशा वेळार भारताचो डाव संकश्टांत सांपडिल्लो. पूण, उप मुखेली पंतान जडेजा वांगडा मेळून डाव सांबाळ्ळो. पंतान 89 बॉलांनी आपलो शेंकडो पुर्ण केलो.

फाटल्या कांय टॅस्टींनी पंत पांचवे सुवातेर बॅटींग करपा खातीर सर्वोत्कृश्ठ पर्याय थारला. पांचवे सुवातेर येवन ताणें सातत्यान बरें प्रदर्शन केलां. कालूय ताणें डाव सांबाळपाक म्हत्वाचें योगदान दिलां. 

कोहली परतून अपेशी

आदलो मुखेली विराट कोहलीचें बाबत प्रदर्शन कालूच चालूच उरलें. तो 19 बॉलांनी 11 धांवड्यो करून बाद जालो. मॅथ्यू पॉट्साच्या बॉलाचेर तो बोल्ड जालो. ऑफ स्टम्पा भायर वचपी बॉल कोहली सोडपाक सोदतालो. पूण, बॉल बॅटाचे थारेक लागून विकेटीक लागलो.