भारतान माळ वगडायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या बायलांच्या क्रिकेट पंगडान येजमान इंग्लंडाच्या बायलांच्या पंगडा आडची तीन टी-20 माळ 1-2 अशा फरकान वगडायली. तिसरे आनी निमाणे मॅचींत इंग्लंडान 7 विकेटींनी जैत जोडलें.

पयलीं बॅटींग करतना भारतान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन फक्त 122 धांवड्यो केल्यो. प्रत्त्युत्तर दितना इंग्लंडान 18.2 ओव्हरींनी 3 विकेटी वगडावन मोख मेळयली.

भारताची सुरवात सामकी बाबत जाल्ली. पंगडाच्यो फक्त 11 धांवड्यो जाता थंय आसात ओपनर शेफाली वर्मा तंबूंत परतली. ते उपरांत बॅट्समन एका फाटल्यान एक बाद जायत गेले. स्मृती मंधानान 8 बॉलांनी 9 धांवड्यो करून बाद जाली. त्या वेळार पंगडाचो स्कोर 35 जाल्लो. ते उपरांत बॅटिंगेक आयिल्ले मेघनाक 9 बॉलांक तोंड दिवून लेगीत खातें उगडपाक जमूंक ना. मुखेली हरमनप्रीत कौर 14 बॉलांनी 5 धांवड्यो करून बाद जाली. अशे तरेन 35 धांवड्यांचेर भारताचो अर्द पंगड तंबूंत परतून गेल्लो. जाल्यार स बॅट्समनांनी मेळून फक्त 27 धांवड्यो केल्यो.

दीप्ति शर्मा आनी ऋचा घोष हांणी डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. दिप्तिन 25 बॉलांनी 24 आनी ऋचान 22 बॉलांनी 33 धांवड्यो केल्यो. पुजा वस्त्रकरान नाबाद 19 धांवड्यो केल्यो.

ते उपरांत धांवड्यांचो फाटलाव करपी इंग्लंडा वतीन 18 वर्सां पिरायेची एलिस कॅप्सेन बरी बॅटींग केली. तिच्या मुखार भारताचे बॅट्समन लाजार दिसले. एलिसान 24 बॉलांनी नाबाद 38 धांवड्यो केल्यो. तिणें स चवके लेगीत मारले. एलिसा खेरीत सोफी डंकलेन 49 आनी डॅनिएलान 22 धांवड्यो केल्यो.

आमकां आनीक 20 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. पूण, आमच्या बॉलरांनी आमकां मॅचींत दवरिल्ले अशें मॅच सोंपल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना भारताची मुखेली हरमनप्रीत कौरान सांगलें.

राधा दरेक मॅचींत आपलें 200 टक्के योगदान दिवपाचो यत्न करता. तशेंच ऋचान आमकां एक आव्हान दिवपाचे धांवड्यां मेरेन व्हेले. पूण, खंयच्याय प्रकारांत प्रतिस्पर्धी पंगडाक आव्हान दिवपाक बरे धांवसंख्येची गरज आसता. फुडारांत व्हड भागिदाऱ्यो करच्यो पडटल्यो अशें तिणें अखेरेक सांगलें.