भारताचें सपन भंगलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्याचो वस्ताद भारत आशिया करंड हॉकी सर्तीचे फायनलींत सुवात मेळोवपा पसून चुकलो. दक्षीण कोरिया आडची ताची मॅच 4-4 अशी बरोबरींत उरली. मॅच बादाबाद उरिल्ल्यान विक्रमी णववे खेपे फायनलींत खेळपाचें भारताचें सपन भंगलें. दुसरे वटेन मॅच बादाबाद दवरून दक्षीण कोरियान फायनलींतली सुवात निश्चीत केली. आयज जावपी फायनलींत तो मलेशिया आड खेळटलो. ताणें पयलीं जाल्ले मॅचींत जपानाक 5-0 अशा गोल फरकांनी हारयिल्लो. भारत तिसरे सुवाते खातीर आयज जपाना आड खेळटलो.

भारतान निमाणी फायनल 2017त खेळिल्लो. त्या वेळार ताणें मलेशियाक 2-1 अशा गोल फरकांनी हारोवन वस्तादपण जोडिल्लें.

भारत आनी कोरिया दोनूय पंगडांनी जबरदस्त प्रदर्शन केलें. दोनूय पंगडांनी पयल्या क्वॉर्टरांत नेटाची सुरवात केली. हाचो फायदो भारताक आठव्या मिनटाक जालो. संदीपान पॅनल्टीचेर पयलो गोल केलो. पूण, भारताची ही खोशी चड वगत तिगूंक ना. कोरियाच्या जॉन्ग जॉन्गह्यंगान 12व्या मिनटाक पॅनल्टीचेर गोल करून स्कोर बरोबरीचेर हाडलो. कांय वगत ह्याच स्कोराचेर खेळ चल्लो.

ते उपरांत 17व्या मिनटाक कोरियाच्या जी वू चेनान फिल्ड गोल केलो आनी स्कोर 2-1 अशा फरकान मुखार व्हेलो. तीन मिनटां उपरांत मनिंदर सिंगान पॅनल्टीचेर गोल करून भारताक 2-2 अशो बरोबरीचेर हाडलो.

फुडल्याच मिनटाक महेश शेष गोंडान गोल करून भारताक 3-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली. हे खेपे लेगीत भारताक ही आघाडी चड वगत तिगून दवरपाक जमली ना. किम जॉन्गान 27व्या मिनटाक गोल करून स्कोर 3-3 केलो.

मध्यांतरा मेरेन दोनूय पंगड 3-3 अशे बरोबरींत आशिल्ले. दुसऱ्या अर्दांत एस मरिस्वरमान भारता वतीन गोल केलो. ह्या गोला उपरांत भारत 4-3 असो मुखार आशिल्लो. पूण, जॉन्ग मॉन्जान 43व्या मिनटाक गोल करून कोरियाक बरोबरी मेळोवन दिली. निमाण्या क्वॉर्टरांत एकूय गोल जालो ना.