भारताचें आनीक एक जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे आशिया करंड टी-20 सर्तींत काल भारताच्या पंगडान मलेशियाक 30 धांवड्यांनी हारयलो.

भारतान प्रतिस्पर्धी पंगडाक जैता खातीर 182 मोख दिल्ली. पूण, मलेशियान 5.2 ओव्हरींनी 2 बाद 16 धांवड्यो केल्ल्यो त्या वेळार पावसाक सुरवात जाली. ते उपरांत मॅचींत एकूय बॉल घालपाक मेळ्ळो ना. मलेशियाच्या डावांत पांच ओव्हरी पुर्ण जाल्ल्यान डकवर्थ लुईस नेमा प्रमाण भारताक 30 धांवड्यांनी जिखलो म्हूण घोशीत केलो.

भारता वतीन मेघनान सगल्यांत चड 69 धांवड्यांची खेळी केली, जाल्यार शेफाली वर्मान 46 आनी रिचा घोषान नाबाद 33 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

टॉस जिखून मलेशियान भारताक पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. पूण, ताचो हो निर्णय ओपनर मेघना आनी शेफाली वर्मा हांणी चुकीचो थारायलो. दोगांयनी पयले विकेटी खातीर 116 धांवड्यांची भागिदारी केली. हे भागिदारीक लागून भारताक 181 धांवड्यां मेरेन मजल मारप शक्य जालें.

स्मृती मंधानाचे गैरहाजेरेंत ओपनराचे भुमिकेंत आयिल्ले साभिनेनी मेघनान सुरवाती पसून आक्रमक बॅटींग करपाक सुरवात केली. दुसरे वटेन आक्रमक वृत्तीचे शेफालीन तिका साथ दिवपाची भुमिका स्विकारली.

मेघनान 53 बॉलांनी 11 चवके आनी एका सक्याचे मजतीन 69 धांवड्यो केल्यो. दुसरे वटेन शेफालीन लेगीत 39 बॉलांनी 46 धांवड्यो करून तिका बरी साथ दिली.

पंगडाचो स्कोर 116चेर पावलो त्या वेळार मेघना बाद जाली. ते उपरांत शेफालीन भारताचो स्कोर 150च्या मुखार व्हेलो. शेफाली 19वे ओव्हरींत बाद जाली. मजगतीं, रिचा घोषान 19 बॉलांनी आक्रमक बॅटींग करून 33 धांवड्यो केल्यो. हेमलतान 4 बॉलांनी 10 धांवड्यांची ल्हानशी खेळी करून स्कोर मुखार व्हरपाक हारभार लायलो.

भारतान दिल्ल्या 182 धांवड्यांचो फाटलाव करपी मलेशियाची सुरवात बाबत जाली. पयलेच ओव्हरींत विनिफ्रेडाक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. ताका दिप्ती शर्मान बाद केले. ते उपरांत वान जुलियाक राजेश्वरी गायकवाडान एक धांवडेचेर बाद करून मलेशियाची स्थिती 2 बाद 6 अशी केली.

ते उपरांत मात एलिसान 17 बॉलांनी नाबाद 14 धांवड्यो करीत मलेशियाचो डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. पूण, पावसाची आडखळ आयिल्ल्यान खेळ थांबोवचो पडलो. खेळ थांबलो त्या वेळार मलेशियान 5.2 ओव्हरींनी 2 बाद 16 धांवड्यो केल्ल्यो. पावस पडप चालूच उरिल्ल्यान मुखार खेळ जालो ना आनी भारताक डकवर्थ लुईस नेमा प्रमाण जैतिवंत घोशीत केलो.