भाडेकरू कबलात पत्रांचें नुतनीकरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें पालिकेची सरकाराच्या आदेशा कडेन आडनदर; वेपारी वर्ग गोंदळांत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: गोंयांतल्या नगरपालिकांचे मालकीच्या स्थावर (अचल) मालमत्ता भाडेकरू कबलात पत्राचें नुतनीकरणा संबंदीत मार्गदर्शक तत्वां राज्य सरकारान जारी करूंक नात. तरी लेगीत म्हापशें पालिकेन बेकायदो तरेन बाजारांतल्या दुकानांच्या भाडेकरू कबलात पत्राच्या नुतनीकरणीची प्रक्रिया हातांत घेतल्या. ह्या सगळ्या प्रकारा वयल्यान सरकार व्हड काय पालिका, असो प्रस्न वेपारी वर्गान उपस्थीत केला.

मुंबय उच्च न्यायालयांतल्या एका खटल्याचो आदार घेवन सध्या म्हापशें पालिका मंडळान मुख्याधिकाऱ्या वतीन मार्केटांतल्या आपले स्थावर मालमत्ता भाडेकरू कबलात पत्राचें नुतनीकरण करपाचें सत्र सुरू केलां. पालिकांचे मालकेचे मालमत्तेंतल्या सोंपिल्ल्या भाडेकरू कबलात पत्रांच्या नुतनीकरणा संबंदांत राज्य सरकारान 15 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा आपल्या राजपत्रांत अधुसुचोवणी पत्र जारी केल्लें. दुकान भाड्याची रक्कम थारावपा वांगडाच नेम आनी अटी प्रमाण मार्गदर्शक तत्वांची नवी अधिसुचोवणी जारी करी मेरेन ह्या कबलात पत्राचें नुतनीकरण करपाक मेळचें ना, अशें सरकारान आदेशांत स्पश्ट केल्लें. वयल्या दिसा उजवाडाक आयिल्ल्या राजपत्र सिरीज क्र. 24 आनी पान क्र. 794 त हो निर्देश दिला. पूण हो आदेश कुशीक दवरून म्हापशें पालिकेन कबलात पत्र नुतनीकरण करपाची प्रक्रिया चलयल्या. सरकारान ह्या मार्गदर्शक तत्वांची अधिसुचोवणी अजून जारी करूंक ना. ताका लागून पालिका मुख्याधिकाऱ्याक भाडेकरी कबलात पत्राचें नुतनीकरण करपाचो अधिकार ना. ही अधिसुचोवणी नाशिल्ल्यान पालिका मंडळा मुखार हो विशय दवरून पालिका मुख्याधिकाऱ्यान सगळ्यांची फटवणूक केल्या. भायले भायर घेतात त्या निर्णयांत घोटाळो आसूं येता, असो दुबाव वेपारी वर्गान उक्तायला. पालिका संचालक आनी सरकारान तातूंत हस्तक्षेप करचो, अशी मागणी तांणी केल्या.

भिवपाची गरज नाः मुख्यमंत्री

भिवपाची गरज नाः मुख्यमंत्री

म्हापशेंच्या कांय दुकानकारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली आनी ही समस्या तांचे मुखार मांडली. हे विशीं नवो अध्यादेश जारी करतले, भिवपाची गरज ना, अशें आस्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या शिश्टमंडळाक दिलां.