भाजी, फळां हांचें उत्पादन वाडोवन गोंय स्वावलंबी करपाचो करतले यत्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंड्यां कृशी अधिकाऱ्यांक रवी नायक हांणी केलें मार्गदर्शन

फोंडें: फोंड्यां काल (बिरेस्तारा) सकाळीं कृशी मंत्री रवी नायक हांणी गोंयच्या 12 म्हालांतल्या कृशी अधिकाऱ्यांची बसका घेवन विवीध विशयाचेर चर्चा केली. ह्या वेळार कृशी खात्याचे संचालक नेव्हील अल्फान्सो, संजिवनी साकर कारखान्याचे प्रशासक चिंतामणी पेरणी आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फुडारांत गोंयच्या कृशी मळाक चालना दिवपा खातीर भाजयो आनी फळांचे उत्पादन वाडोवन गोंय स्वावलंबी करपाचो यत्न करप असो निर्णय बसकेंत घेतलो.

गोंयांत विवीध प्रकारची उत्पादनां घेतात. तेच भशेन हळद, आलें, फुलां आनी हेर भाजयांची लागवड करपाचे प्रयोग येसस्वी जायत आसात. ताका लागून फुडारांत गोंयच्या लोकांक हेर राज्यांतल्या भाजयांचेर निंबून रावचे पडचें ना. कृशी क्षेत्राक घटाय दिवपा खातीर पडींग शेतां लागवडी खाला हाडपा खातीर, म्हालांतले दरेक कृशी अधिकारी शेतकारांक मेळून समस्यांचेर उपाय काडपाचो यत्न करतले. पडींग आशिल्लीं शेतां परतून लागवडी खाला येत जाल्यार गोंयच्या उत्पादनांत आनीक वाड जातली अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.

गोंयांत मद आनी काळें भात लागवड करपा खातीर खूबशे शेतकार मुखार येतात. कामगारांचो उणाव आशिल्ल्यान शेतां खातीर मशीन उपलब्ध करून दितात. वाळपय आनी काणकोण म्हालांतले शेतकार कृशी खात्याच्या येवजण्यांचो लाव घेवन फाटल्या कांय वर्सां सावन सामुदायीक पद्दतीन शेतांची लागवड करतात. गोंयांत नाल्ल, सुपारी आनी काजीच्या पिकांनी वाड जाल्या. हेर पिकांच्या उत्पादनांत वाड करपा खातीर कृशी खात्याचे अधिकारी शेतकारांक प्रोत्साहीत करतले अशें मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.

गोंयच्या 12 म्हालांतल्या शेतकारां कडेन चर्चा करून पडींग सुवातेंत अदीक लागवड करपी कृशी अधिकाऱ्यांक इनाम भेटयतले. हातूंत पयलें इनाम 75,000, दुसरें 50,000 आनी तिसरें 25,000 रुपयांचें आसतलें अशी घोशणा कृशी मंत्री रवी नायक हांणी केली.