भाजप प्रवेशः म्हाकाय आशिल्ली ऑफर: युरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आठ आमदारांच्या भाजप प्रवेशाचो धपको बसूंक ना

पणजी : भाजपांत प्रवेश करचो अशी ऑफर म्हाका आशिल्ली. म्हजे कडेन भाजप प्रवेशा खातीर संंपर्क सादिल्लो पूण हांवें स्पश्ट न्हयकार दिलो. काँग्रेस तशेंच मतदारां कडेन हांव गद्दारी करचो ना अशें कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव हांणी सांगलें.

प्रुडंट चॅनलाच्या ‘हेड ऑन’ कार्यावळींत युरी आलेमांव हांणी ही म्हायती दिली. काँग्रेसीच्या आठ आमदारांनी हालींच भाजपांत प्रवेश केला. काँग्रेस आमदारांच्या भाजप प्रवेशाक लागून बरीच टिका जाता. प्रवेश केल्ल्या आमदारांचो निशेध जायत आसा.

आमदारांक लोक पांच वर्सां खातीर वेंचून दितात. म्हाकाय कुंकळ्ळीच्या लोकांनी पांच वर्सां खातीर वेंचून दिला. काँग्रेस पक्षा बराबर रावतलों अशें उतर हांवें लोकांक दिलां. हें उतर हांव मोडूंक शकना. म्हजे सयत अाल्टोन डिकोस्टा आनी कार्लोस फरेरा हे दोन आमदार आसात. आमी तीन आमदार हेर विरोधी आमदारांच्या सहकार्यान लोकांचे प्रस्न मांडटले. काँग्रेस पक्ष परतून उबारी घेतलो असो विस्वास युरी आलेमांव हांणी उक्तायलो.

विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीक 11 सुवाती मेळ्ळ्यो. भाजपाक 20 सुवाती मेळिल्ल्यान तांचे सरकार जालें. काँग्रेसीक जनमत मेळूंक ना. भाजपा विरोधांत 66 टक्के मतदान जालें. हें मतदान विभागून गेलें. विरोधी पक्षांची युती जाल्ली जाल्यार चित्र वेगळें आसतलें आशिल्लें, अशें तांणी सांगलें.

संकल्प आमोणकार आनी रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे सयत विधानसभेंत आमी समस्या मांडिल्ल्यो. हाका लागून संकल्प आनी रुडॉल्फ गेल्ल्याचें म्हाका अजाप दिसलें. हेर आमदार गेल्ल्याचें म्हाका व्हडलेशें कांयच दिसलें ना. तांकां भाजपांत वचपाचेंच आशिल्लें जाल्यार तांणी राजिनामो दिवन भाजपांत वचपाची गरज आशिल्ली. पक्षांतर विरोधी कायद्यांत दुरुस्ती जावपाची गरज आसा. दोन तृतियांश आमदारांच्या पक्षांतराक मान्यताय आसूंक जायना. हेर पक्षांत प्रवेश करपा खातीर राजिनामो दिवन परतून वेंचून येवपाची सक्ती करपाची गरज आसा, अशें तांणी सांगलें.

आठ आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केल्लो आसलो तरी काँग्रेसीचे तीन आमदार आसात. गोवा फॉरवड, आप तशेंच आरजी सराकाराच्या विरोधांत आसा. सगल्यांनी एकठांय जावन आवाज केरीत जाल्यार लोकांचे प्रस्न मांडप शक्य आसा. पावसाळी अधिवेशनांत राज्याचे बरेच प्रस्न हांवें तशेंच हेर आमदारांनी मांडले. काँग्रेसीच्या आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केलो म्हूण लोकांनी फाट केली अशें जायना. काँग्रेस पक्षाक फुडार आसा. विरोधी पक्ष सोंपोवपाचें भाजपाचें धोरण आसा. लोकशायेक हें मारक आसा. काँग्रेस पक्ष परतून उबारी घेतलो अशें आलेमांव हांणी म्हणलें.

जे आमदार भाजपांत गेल्यात, तांणी व्हीआरएस घेतल्या. हे आमदार परतून वेंचून येवचे नात अशें युरीन म्हणलें.

काँग्रेसीन तिकेटी विकिल्ल्याचो जो आरोप जाता, तातूंत तथ्य ना. भाजपांत प्रवेश केले उपरांत तिकेटी विकिल्ल्याचो आरोप कित्याक? तिकेटी खातीर पयशे दिवचे पडिल्ले जाल्यार ते पयलींच सांगपाची गरज आसली अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलें.

काँग्रेस पक्षा कडेन प्रामाणीक रावतले असो सोपूत उमेदवारी मेळ्ळे उपरांत घेतिल्लो. सोपूत घेता तेन्ना हांव गोंयांत नासलों. हाका लागून हांव सोपूत घेवपाक पावलो ना. सोपूत घेवन लेगीत आठ आमदारांनी भाजपांत केल्लो प्रवेश हो सगल्यांचो विस्वासघात आसा. मतदारसंघाचे उदरगती खातीर भाजपांत प्रवेश केल्ल्याचो तांचो दावो आसलो तरी ते कित्याक गेल्यात? हें सगल्यांक खबर आसा, अशें युरी आलेमांव हांणी सांगलें.