भांगराळ्या गोंयचें सपन साकार करूंक समर्पीत भावनेन वावुरपाचो सोपूत घेवुया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी ः गोंयचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबीं भेटयल्यांत आनी भांगराळ्या गोंयचें सपन साकार करपा खातीर आमी सगल्यांनी समर्पीत भावनेन वावर करपाचो सोपूत घेवुया अशें म्हणलां.
गोंय घटक राज्य दिसाच्या ह्या उमेदीच्या प्रसंगार हांव गोंयकारांक म्हजीं काळजा सावन उर्बेभरीत परबीं आनी शुभकामना भेटयतां अशें राज्यपालान संदेशांत म्हणलां.
35 वर्सां पयलीं 30 मे दिसा गोंयचें केंद्र शासीत प्रदेशा पासून भारतीय संघ राज्यांत रुपांतर जालें. 1967 त जनमत कौला पासून सुरू जाल्ल्या दीर्घ काळाच्या आनी कठीण यत्नांतल्यान गोंयची स्वतंत्र आनी वेगळी वळख राखपाचो निर्णय जालो. ह्या उमेदीच्या प्रसंगार आमी गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळोवपा खातीर योगदान दिल्ले सगले फुडारी, विचारवंत आनी गोंयच्या समस्त लोकांचो उगडास करूया. राज्याच्या राजकीय इतिहासांत घटक राज्य दर्जाक खूब म्हत्व आसा अशें तांणी म्हणलां.
फाटलें एक वर्स कोवीड महामारीत गेलें. 2021 च्या मध्याक आमी महामारेच्या दुसऱ्या ल्हाराचो सांवार आनी 2022 चे सुरवातीक महामारेचो कमी प्रभाव आशिल्लें तिसरें ल्हार पळयलें. पूण, आमी कोरोना आड परिणामकारक वासीन तयार करून संवसारांत व्हडा प्रमाणांत वासिनीकरण मोहीम चालीक लायली आनी कोरोनाच्या संसर्गा आड यशस्वी लढो दिलो. आयज आमी देशांत दोन मिलियन वासिनीकरणाच्या टप्प्या कडेन वाटचाल करतात. संवसार भारता कडेन आदराचे भावनेन पळयता. आमी प्रधानमंत्र्यांचो आत्मनिर्भर भारताचो उलो पूर्ण करपाचे दिशेन नेटान काम करतात. वासिनीकरण मोहिमेक लागून आमच्या देशाची अर्थवेवस्था सुदारपाक मजत जाल्या. आमी कोवीड महामारे आड यशस्वी लढो दिवन भारत देश संवसारांत एक बळिश्ट राष्ट्र म्हणून फुडें आयला. गोंयचे बाबतींत सांगपाचें जालें जाल्यार आयज गोंयच्या सगल्या पात्र लोकांचें पुरायेन वासिनीकरण जालां आनी 60 वर्सां पिराये वयल्या लोकांक बुस्टर डोसूय दिला. ही खूब आनंदाची गजाल. कोवीड महामारेंतल्यान लोकांक वांचोवपा खातीर तोखणायेची सेवा केल्ले सगले दोतोर, फ्रंटलायन वर्कर, भलायकी कर्मचारी आनी कार्यकर्त्यांक हांव ह्या प्रसंगार सलाम करतां अशें तांणी संदेशांत म्हणलां.
वेंचणूक आयोगान सगल्या कोवीड शिश्टाचारांक पाळो दिवन शांतीकायेन, पारदर्शक आनी सुरक्षीत तरेन 2022 ची विधानसभा वेंचणूक घेतली हें सांगपाक म्हाका खूब उमेद जाता. वेंचणुकेच्या काळांत कसलीच वायट घडणूक घडली ना. गोंय राज्य विधानसभा वेंचणुकेची प्रक्रिया येसस्वीपणान पूर्ण केल्ले खातीर हांव वेंचणूक आयोग आनी राज्य प्रशासनाची तोखणाय करतां अशें राज्यपालांनी म्हणलां.
साधनसुविधांच्या विकासाचे बाबतींत सांगपाचें म्हणल्यार 2615 कोटी खर्चाचो मोपाचो म्हत्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ऑगस्ट 2022 मेरेन पूर्ण जावपाचो आसा. तशेंच एनएच-66 ते विमानतळा मेरेनच्या 6.5 किलोमिटर स पदरी एक्सप्रेस महामार्गाचें बांदकाम 769 कोटी रुपया मोडून नेटान चालू आसा. एव्हिएशन कुशळटाय विकास केंद्र पुराय तांकीन सुरू जालां. ही खूब खोशेची गजाल अशें राज्यपाल पिल्लई हांणी म्हणलां.
गोंयच्या युवकांक रोजगार मेळपाक ह्या केंद्राचो बरो फायदो जातलो हाची म्हाका खात्री आसा. राज्यांतलो आनीक एक म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हळ्यार 2530 कोटी खर्चाचो जुवारी पूल. जाचें काम नेटान चालू आसा. ह्या पुलाच्या चारांतली एक लेन फुडल्या म्हयन्याचे अखेरेक लोकांक उकती जातली अशी अपेक्षा आसा. तशेंच जुवारी पुलाचेर सरकारी खर्चा बगर दोन निरिक्षण टॉवर उबारपाचो प्रस्ताव आसा आनी मुखेल पर्यटन थळ म्हणून राज्याक महसूल मेळुंयेता. करासवाडो ते बांबोळी मेरेन चार पदरी एनएच-66 चें काम 1672 कोटी रुपया मोडून पूर्ण केलां. तशेंच हेर साबार रस्ते पूर्ण जाल्यात आनी उदका पुरवण आनी सिव्हरेज प्रकल्पांचीं कितलींशींच कामां नेटान चालू आसात अशें तांणी म्हणलां.
तीन वर्सां आदीं राजभवनार सुरू जाल्ल्या नव्या दरबार हॉलाचें बांदकाम पूर्ण जावन फाटल्या मार्च म्हयन्यांत भारताच्या उपराष्ट्रपतींचे हस्तुकीं ताचें उक्तावण जालां. 800 प्रेक्षक बसपाची तांक आशिल्ल्या ह्या नव्या दरबार हॉलाक लागून राजभवनाक व्हड कार्यावळ आयोजीत करपाक मजत जातली आनी हे आदीं मुखेल कार्यावळींच्या आयोजनाचेर जावपी खर्च वांचतलो. गोंयाक आत्मनिर्भर करपाचे नदरेन राज्य सरकारान ऑक्टोबर 2020 त स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रम सुरू केलो. स्वयंपूर्ण गोंय 1.0 उपक्रमा खाला 1800 उपक्रम आयोजीत केले आनी तांचो 40,000 परस चड लावधारकांक फायदो जालो. ह्या उपक्रमा खाला राज्य सरकार आनी केंद्र सरकाराच्यो सगल्यो येवजणो सामान्य मनशाच्या दारा मेरेन पावयल्यो. कुशळटाय विकासा वरवीं रोजगार निर्माण आनी आयटी मळार स्टार्टअप सुरू करपाक युवा उद्देजकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हालींच राज्य सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 उपक्रम सुरू केला अशें राज्यपालांनी म्हणलां.
गोंयांक जातीय सलोख्या खातीर वळखतात. राज्यांत पर्यटन वाडी खातीर सैमीक सोबीतकाय, शांतिकाय, चैतन्यमय संस्कृती, लोकांचो आदरातिथ्य सभाव, समृद्ध वनस्पत आनी जीवसृश्ट तशेंच जैवीक संपदेचें योगदान आसा. गोंय हें संवसारांतलें एक सोबीत पर्यटन थळ म्हणून फामाद आसा. जरी कोवीड महामारेच्या काळांत पर्यटन उद्देगाक लुकसाण सोंसचें पडिल्लें आसले तरी ताची सवकासायेन भरपाय जाता. पर्यटन उद्देगाक दीस बरे येतले हाचो म्हाका विस्वास आसा. गोंय घटक राज्य दिसाच्या ह्या उमेदीच्या प्रसंगार हांव परत एक फावटीं म्हज्या सगल्या भावांभयणांक मना काळजा सावन परबीं भेटयतां. भांगराळ्या गोंयचें सपन साकार करपा खातीर आमी सगल्यांनी समर्पीत भावनेन वावर करपाचो सोपूत घेवुया अशें राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी आपल्या संदेशात म्हणलां.