भलायकी केंद्राची सया बदलपी दोतोर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारी सेवेंत काम करता आसतना मर्यादे भायर वचून फकत लोकहिता खातीर काम करपी सामके थोडे आसतात. शिवोलेंतले दोतोर डाॅ. सचिन गोवेकार हे तातूंतलेच एक. भलायकी खात्याच्या इतिहासांत भांगरा उतरांनी बरोवचें अशें कार्य डाॅ. सचिन गोवेकार हांणी सेवेंत आसतना केलां. सेवा निवृत्त जातकच आयजूय विंगडविंगड सुवातांनी तांणी जी सुदारणा केल्या ती पळोवन ताची प्रचिती येता.
गोंय सरकाराच्या भलायकी खात्यांत भलायकी अधिकारी आनी उपरांत भलायकी उपसंचालक पदार काम करता आसतना डाॅ. सचिन गोवेकार हांणी दिल्लें योगदान केन्नाच ना विसरपा सारकें. दोतोरान नोकरी फकत सरकारी नोकरी म्हणून केली ना जाल्यार आपणेंय कितें तरी वेगळे तरेचें योगदान दिवचे ह्या विचारांनी तांणी आपलें कार्य केलें. भलायकी खात्याच्यो चडश्यो इमारती भकास दिसताल्यो. जे दुयेंती भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर येताले तांकां त्यो इमारती पळोवन थंय वचचें अशें दिसनासलें. पूण दोतोर जे जे सुवातेर बदली करून गेले ते ते सुवातेर भलायकी केंद्राच्यो इमारती स्वता फुडाकार घेवन चकाचक केल्यो. हे खातीर तांणी केन्नाच सरकारी मजतीची मागणी केली ना. फकत थळाव्या लोकांक हाता कडेन धरून तांचे कडल्यान हें काम करून घेतलें. कांदोळी भलायकी उपकेंद्र ही ताची जितीजागती देख म्हणूं येता. हे सुवातेर आदीं प्रवेशद्वाराचेर पावसाचें उदक भरतालें. कांय वर्सां आदीं दोतोर थंय बदली जावन आयले तेन्ना तांणी त्या भलायकी केंद्रांत खूब सुदारणा केली. ह्या केंद्राचे कुशीक एक ल्हान गार्डन म्हणल्यारूच हरयाळी लायिल्ली बाग करून घेतली. आनीक खुबश्यो सुदारणा केल्यो.
म्हापशें भलायकी केंद्राची अवस्था तर हाचे परस पाश्ट आसली. थंय खूब हळशीक आसली. हुंदीर, सोरोप थंय भोंवताले. दोतोरान ह्या केंद्राचो ताबो घेतकच कांय वरां भितरूच त्या भलायकी केंद्राचो कायापालट केलो.
दिवचल, शिवोले आनी हेर विंगडविंगड सुवातांनी तांणी भलायकी उपकेंद्रांत खूब सुदारणा केल्यो. ह्या सगल्या कामांत तांकां त्या वेळा वयले भलायकी संचालक डाॅ. संजीव दळवी आनी डाॅ. दीपक कबाडी हांणी मोलादीक मार्गदर्शन केलें. दोतोर जो वावर करताले त्या कार्याची माहिती भलायकी मंत्र्या मेरेन पावताली. ताका लागून त्या वेळा वयले भलायकी मंत्री डाॅ. सुरेश आमोणकार, दयानंद नार्वेकार, फ्रान्सिस डिसोझा, लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी सध्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वेळावेळार तांची तोखणाय केल्या. डाॅ. गोवेकार हांच्या फुडारपणा खाला दरेका भलायकी केंद्रांतले कर्मचारी आनी हेर दोतोर उमेदीन काम करताले.
सात वर्सां आदीं सरकारी सेवेंतल्यान निवृत्त जातकच दोतोर सध्या आपल्या शिवोलेच्या निवासस्थानार रावतात आनी दुयेंतींची तपासणी करतात. शिवोलेच्या सांस्कृतीक विकासांत लेगीत दोतोरांनी खूब योगदान दिलां. शिवोली भौशीक गणेश विश्वस्त मंडळाचे ते पयले अध्यक्ष आसले.
मजगतीं, राजकारणांत देंवपाची तांकां भांगरा संद आसली. विधानसभा वेंचणुकेंत उबे राविल्ले जाल्यार घडये ते जिखुनूय येतले आसले. पूण राजकारणांत येनासतना तांणी आपलो डाॅक्टरी पेशा कायम चालू दवरला.

जयेश नायक (शिवोली )
9923325868