भंय अजून सोंपूंक ना…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारान निर्बंध जरी काडिल्ले आसले तरी नागरिकांनी अतिरेक करिनासतना नेमांक पाळो दीत सतर्क रावूंक जाय. तशें केलें जाल्यार आमी जें भोगलें तें परत आमच्या वांट्याक येवचें ना.

फाटल्या दोन वर्सां सावन पुराय संवसार कोरोना नांवाचे महामारीन सामके उबगल्ले. दोळ्यांकूय दिसनाशिल्ल्या सामक्या अतिसूक्ष्म अशा कोरोना नांवाच्या विशाणून पुराय संवसारांत धुमशेणां कांडिल्लीं. आमच्या भारतांतूत ताणें अशेंच धुमशेण कांडिल्लें. आमच्या देशांत कोरोनाचीं तीन ल्हारां येवन गेलीं. तातूंतल्या दुसऱ्या ल्हारान आशिल्लें ना करून उडयलें. ह्या ल्हारान कितल्याश्याच लोकांक आपले जीव वगडावचे पडले. कोरोनाच्या रुपान आयिल्ले हे महामारी आड झुजपा खातीर आमचे कडेन कसलेंच शस्त्र नासलें. कोराना पासून बजाव करप होच एक मार्ग आमचे मुखार आसलो. ते खातीर सरकारान कितलेशेच निर्बंध घाले. हे निर्बंध पाळप इतलेंच आमच्या हातांत आसलें. आमचो स्वताचो जीव वाटावपा खातीर तें गरजेचें आसलें. आमी कोरोना आड लडले. लशीय घेतल्यो आनी ताचो परिणाम म्हणून कोरोना भारतांतल्यान ल्हवू ल्हवू ना जायत वचूंक लागला.
कोरोना निर्बंधा संदर्भांतलो आपत्ती वेवस्थापन कायदो तशेंच धामी प्रतिबंधक कायदो फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतला. नागरिकांनी ताका येवकार दिला. दोन वर्सां उपरांत राज्यां आनी देश निर्बंधमुक्त जाल्ल्यान सगल्यो धर्मीक, भौशीक आनी कुटुंबीक कार्यावळी मनोवंक मेळटल्यो. ते भायर महापुरसांच्यो जयंत्योय उमेदीन मनोवंक मेळटल्यो. सण, परबोय उमेदीन आनी भक्तीभावान मनोवंक मेळटल्यो. रेल्वे, बशी ह्या सारक्यो भौशीक येरादारी वेवस्था पुराय तांकीन सुरू जातली. प्रवाशांक प्रवासा खातीर लसीकरण प्रमाणपत्र वा युनिव्हर्सल पासाची गरज भासची ना. भौशीक कार्यावळींक आनी राजकीय सभांक उपस्थितीची मर्यादा आसची ना. दुकानां, माॅल, बाजार, हाॅटेलां, रेस्टाॅरंटां आतां पुराय तांकीन सुरू जातल्यो. सगल्या धर्मांंचीं थळांय पुराय वेळ सुरू उरतलीं. नाट्यगृहां, थेटरां लेगीत सुरू जातलीं. शाळा, काॅलेजी तर हे आदींच सुरू जाल्यांत. आतां मास्काचे सक्तींतल्यानूय मुक्ती मेळटली. नागरीक दोन वर्सां उपरांत मेकळो स्वास घेवंक शकतले. हें सगलें जरी खरें आसलें तरी हाचे मुखार नागरिकांची जापसालदारकी वाडटली.
सरकारान निर्बंध जरी काडिल्ले आसले तरी फाटल्या दोन वर्सांत लागिल्ल्यो बऱ्यो संवयो मात तश्योच दवरूंक जाय. देखीक भौशीक सुवातांनी थुकप ना, सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरप, अति गर्दीच्या सुवातांनी वचप टाळप, वचपाचें आसा जाल्यार मास्काचो वापर करप. हात दिवपा बदला हात जोडून नमस्कार करप, कसलेंय दुखणें जडार पडचे पयलीं बेगोबेग दोतोराक दाखोवप आदी. नागरिकां वांगडाच कांय गजाली सरकारानूय करप गरजेचें आसा.
कोरोनाच्या काळांत आमच्यो भलायकी सुविधांच्यो मर्यादा स्पश्ट जाल्यो. ताका लागून भौशीक भलायकी सुदारपा खातीर दोतोरांचो आंकडो वाडोवप. नव्यो वैजकी महाविद्यालयां उगडप, ग्रामीण वाठारांतलीं मुळावीं भलायकी केंद्रां सक्षम करप.
सरकारान निर्बंध जरी काडिल्ले आसले तरी नागरिकांनी अतिरेक करिनासतना नेमांक पाळो दीत सतर्क रावूंक जाय. तशें केलें जाल्यार आमी जें भोगलें तें परत आमच्या वांट्याक येवचें ना.

श्याम ठाणेदार
9922546295