ब्रेसवेलान निमाणे ओव्हरींत मॅच घुंवडायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्युझिलॅण्ड पंगडान आयर्लेण्डा आड एक विकेटीन संघर्शपुर्ण जैत जोडलें. ताणें निमाणे ओव्हरींत 24 धांवड्यो करून जैत जोडलें. निमाणे ओव्हरींत जैता खातीर 20 धांवड्यांची गरज आशिल्ली आनी खेळपट्टीचेर निमाणी विकेट आशिल्ली. वन डेच्या इतिहासांत पयले खेपे 50वे ओव्हरींत 20 वा ताचे परस चड धांवड्यो आयल्यात. हाचे आदीं हो विक्रम इंग्लंडाच्या नांवार आशिल्लो. ताणें 1987त ऑस्ट्रेलिये आड हो विक्रम केल्लो.

मध्यमगतीचो बॉलर क्रेग यंग निमाणी ओव्हर घालतालो आनी सातवे सुवातेर बॅटींग करपी मायकल ब्रेसबेल खेळपट्टीचेर आशिल्लो. तो त्या वेळार 103 धांवड्यांचेर खेळटालो. अशे परिस्थितींत न्युझिलॅण्डाक ताच्या कडल्यान अखेरची आस्त आशिल्ली. ब्रेसबेलान निमाणे ओव्हरींत पांच बॉलांचेर 4,4,6,4,6 मारून जैत मेळोवन दिलें. अशे तरेन ब्रेसबेलान नाबाद 127 धांवड्यांची खेळी करून आयर्लेण्डाच्या तोंडा कडेन आयिल्लें जैत काडून घेतलें. दुसरे वटेन उबो आशिल्लो ब्लेयर टिकनराक एक लेगीत बॉल खेळपाची पाळी आयली ना.

मजगतीं, तीन मॅचींचे माळेंतले पयले मॅचींत आयर्लेण्डान पयलीं बॅटींग करतना 9 विकेटी वगडावन 300 धांवड्यो केल्यो. हेरी टॅक्टरान 113 धांवड्यांची खेळी केली. 301 धांवड्यांचो फाटलाव करतना न्युझिलॅण्डान 49.5 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 305 धांवड्यो केल्यो.

301 धांवड्यांचो फाटलाव करतना न्युझिलॅण्डान एका वेळार 5 विकेटी वगडावन 120 धांवड्यो केल्ल्यो. जाल्यार 49वे ओव्हरींत 9 बाद 281 धांवड्यो आशिल्ल्यो.