बोवाळ म्हादयचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादय गेली म्हणपाचो बोवाळ सद्याक चलला. तशें फाटलीं कांय वर्सां हो बोवाळ चलिल्लोच. पूण, मदींच मगोचे आनी उपरांत काँग्रेसींतले कोणकोण हिणयांतल्यान तिणयां गेले आनी लोक म्हादयक विसरले. सगळे हिणयां तिणयांच करीत उरले. तशी म्हादय कांय वर्सां आदींच तिणयां गेल्ली. पूण, सगळ्यांनीच कानार केंस काडिल्ले. आतां अकस्मात म्हणटात तशी सगळ्यांक जाग आयली. कर्नाटकांत वेंचणुको लागीं पावल्यात. वेंचणुको म्हणल्यो म्हणजे राजकारण्यांक कसलीं तरी
फितृकां करचींच पडटात. मतां मेळोवंक जाय न्ही. म्हणटकूच तांचें देशप्रेम, राज्यांतल्या लोकांवेलें प्रेम सामकें उफाळून म्हणटात तशें वयर येता. मागीर तांकां कोण उपाशीं आसात, कोण तानेल्ले आसात म्हणपाचें येवजता आनी तांच्या मोगान हे राजकर्णी जायतें कितें करतात.
तातूंत कर्नाटक ह्या नांवांत नाटक येताच. म्हणटकूच नाटक करपांत तांचो हात कोण धरतलो? आमचे लोक कालेच करतले तेय बी रातकाले. सकाळ जाता म्हणल्यार सगळें विसरतले. आतां कर्नाटकांत वेंचणुको लागीं पावता म्हणल्यार कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यान एकार एक फार मारूंक सुरवात केली. पयलीं ताणें महाराष्ट्राचेर फार सोडलो. सोलापूर, अक्कलकोट हे जागे कर्नाटकांत विलीन करात म्हणपाची मागणी केली. हें आयकून वोगी रावपाक महाराष्ट्राचे फुडारी आमच्या फुडार्‍यांवरी मंद न्हय. ताणीं आपणालें आर्म जोखलें आनी परिणाम केंद्राक मदीं पडचें पडलें. केंद्रान नाकार बोट दवरलें म्हणून चूप्प बसपाक कर्नाटकचे फुडारी आमच्या फुडार्‍यांवरी न्हय. केंद्र दोळे मोठे करतलें आनी हे चेड्डेंत मुततले असले फुडारी न्ही ते. ताणीं आपणालें तोंड उगतेंच दवरलें आनी परिणाम बेळगांवांक सोंसचे पडले. कितलो तेंप जालो ते महाराष्ट्रांत वचचेली मागणी करतात आनी तांचेर दांडे पडटात. आतांय तेंच जालें.
हाचेवेलें लक्ष दुसरे कडेन व्हरपाक केंद्राक कितेंतरी करूंक जाय आसलें. ताणीं म्हादय कर्नाटकाक दिली. धारवाड, हुबळीचे लोक आतां आपणाली तान भागतली म्हणून खोशी जाल्यार सगळ्यांचे सिमाभागांतलें लक्ष म्हादयचेर गेल्ल्यान केंद्र खोशी. कशेंय जाल्यार कन्नड लोकांच्या मतांचे धृविकरण जावन मतां आपले वटेन येतलीं हाचो सत्ताधार्‍यांक विस्वास.
म्हादय घुंवडायल्ल्यान गोंयांक मार बसतलो म्हणपाचें कांय पर्यावरण वाद्यांचें मत. पूण गोंयकारांक हाचें दुख्ख आसा? ना. फाटले दोन दीस गोंयांत व्हडा उमेदीन नव्या वर्साक येवकार दिवपांत सगळे गोंयकार तल्लीन. ‘खाओ, पिओ, फोग मारो’ चालूच आसा. गोंयकारांक जर खर्‍यांनीच म्हादयचें म्हत्व कळिल्लें आनी म्हादय गेल्ल्याचें दुख्ख जाल्लें जाल्यार गोंयकार गोंयभर सुतक पाळपाचे. कोणें पाळ्ळें? ना. कारण म्हादय आसली वा गेली आमकां पडून गेल्लेंच ना. हेंच जर कर्नाटका बाबतींत घडिल्लें जाल्यार येन्ना म्हणल्यार कितले तरी शेतकार त्याच उदकांत उडी मारून जीव दिवपाचे. जेन्ना जेन्ना कावेरी न्हंयेंच्या उदकाचो प्रश्न उप्रासला तेन्ना कितें जालां आनी सरकारचेर कसो दबाव आयला तें सोदून पळेयात. गोंयांत अशें कितें घडलां वा घडटलें? केन्नाच ना.
तातूंत आमच्या मंत्र्यांनी तर गोंयांत भरपूर उदक आसा असो केंद्राचो समज करून दिल्लो आसा. एक मंत्री उदक निर्यात करून त्या जाग्यार पेत्रोल हाडपाच्यो गजाली करता तर दुसरो वचत थंय कानाल बांदून उदक वांटीत सुटला. उदक कशें आनी खंयच्यान येतलें हाचो कोणूच विचार करिनात. पूण हांतल्यान गोंयांत भरपूर उदक आसा असो कोणाचोय समज जालो आनी इल्लें उदक हिणयां तिणयां दिवंया, अशें केंद्राक दिसलें जाल्यार तांकां दोश कसो दिवपाचो?
आतां म्हादय गेली म्हणून रडत बसचे परस तांतल्यान फायदो कितें जातलो तें पळोवप आमची लागणूक. म्हादय गेली म्हणटकूच न्हंयेंत दर्याचें खारें उदक भरसतलें. आज खांडेपार मेरेन आसा तें आनीक वयर वतलें. थंयच्या लोकांक खारे न्हंयेंचें नुस्तें मेळटलें. रान करपतलें म्हणटकूच आमकां मदेर मेळटलें. जळोवंकूय लाकूड मेळटलें. गॅस म्हारग जाला म्हणटकूच चुलीक लाकूड मेळप गरजेचें. लोकांकूच फायदो हो. लाकूड आनी मदेराक झाडां कापलीं म्हणजे आमकां जमीन मेळ्ळी. काँक्रीट जंगलां उबीं करूंक मेळ्ळीं. गोंयांत सद्याक जमीन उणीच आसा म्हणटकूच ही जमीन मेळटली. गोंयांत पर्यटन वाडटलें. सद्याक लोक भायल्या देशांनी घोस्ट जंगल पळोवंक वतात. ते सगळे गोंयांत येतले. घोस्ट जंगल आमकां म्हादयचे देगेर मेळटलें. पर्यटक येतले म्हणटकूच हांगां हॉटेलां, रावपाक घरां सगळें कितें जाय पडटलें. रोजगार वाडटलो. सरकाराचेय तिजोरेंत येणावळ येतली. टेक्सी चलतल्यो. पळेयात कितलो फायदो जातलो गोंयकारांक तो.
हें सगळें फायचें. पूण आज कर्नाटकांतल्या राजकारणी लोकांक लाव मेळटलोच, पूण गोंयचे राजकारणीय आपणाली पोळी भाजून घेतले. जांची तिकेट पयलींच कापल्या ते राजिनामो दिवपाच्यो घोशणा करतले. एका विशिश्ट समाजाचे आशिल्ल्यान तांका थातारपाचे यत्न जातले. घडये कापिल्ली तिकेट परत दितले. समजा दिलिना जाल्यार म्हादयच्या नांवांन शबय घालून निमण्या खिणाक राजिनामो दिवन अपक्ष रावपाचें आनी म्हादयचे नांवांन वेंचून येवपाचें. वेंचून आयलोच ना जाल्यार पक्षाच्या उमेदवाराक तरी आपटुपाचें पुण्य केलें म्हणून तोखणाय जातली. निमाणें वचपाचें कांय ना, कसो तरी फायदोच जावपाचो. नासल्यार इतलीं वर्सां तोंडाक घट्ट बांदिल्ली पट्टी म्हादयच्या नांवान अशीच सुट्टा तर? कसोय जाल्यार म्हादय सगळ्यांक फायदोच करतली.
तानेचें कितें म्हणटात? आसा न्हय आमचे कडेन कितल्यो तरी बाटल्यो. पर्यटकां वांगडाच आमीय पियेतले. आनी चडूच जाल्यार आमचे खातीर युरोप आसाच.

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687