बेवारशी जमनी सरकार घेतलें ताब्यांतः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेकायदाे हस्तांंतरण जाल्ल्या 92 जमनींंचीं प्रकरणां उक्ताडार

पणजी : बेवारशी वा मालकी नाशिल्ल्यो जमनी सरकार ताब्यांत घेतलें. हे खातीर कायद्यांत दुरुस्ती जातली. मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी खासा तपास पंंगडाची (एसआयटी) बसका घेतले उपरांंत ही म्हायती दिली.

सद्या बेकायदाे दुसऱ्याच्या नांवाचेर जाल्ल्या 92 जमनींंची म्हायती एसआयटीक मेळ्ळ्या. सर्वे नंंबरा सयत ह्या जमनींंची म्हायती उक्ती जातली. हे जमनी विशीं जे वेव्हार जाल्यात ते सगले वेव्हार रद्द जातले. तशेंच ह्या जमनी विशीं फुडाराक म्युटेशन वा नोंंदणीचो कसलोच वेव्हार जावचो ना. सद्या निम्न स्तरा वेल्या कर्मचाऱ्यांंचाे हात उक्तो जाला. राजकारण्यांंचो हात आसपाची शक्यताय न्हयकारूं येना, अशें मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी म्हणलें.

सोमारा जाल्ले बसकेंत एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांं बगर महसूल मंंत्री बाबूश मोंसेरात, मुखेल सचीव पुनितकुमार गोएल, पुलीस म्हासंंचालक जसपाल सिंग, महसूल सचीव बी हाजीर आशिल्ले.

बेकायदाे जमीन हस्तांंतरण प्रकरणांत सगल्यांत पयली एसआयटीन विक्रांंत शेट्टी हाका 18 जूनाक अटक केल्ली. पांच दीस तो पुलीस कोठयेंत आशिल्लो. 24 जूनाक जामिनाचेर ताची सुटका जाली. हाचे उपरांंत मोहम्मद सोहेल हाका अटक जाली. तो पुलीस कोठयेंत आसा. ते भायर दिरेश नायक आनी शिवानंंद मडकयकार ह्या पुराभिलेख खात्याच्या दोगांं हेर कर्मचाऱ्यांंक अटक जाल्या. 70 जमनींंच्या कागदपत्रांंनी फेरफार केल्ल्याची म्हायती अटक जाल्ल्यांनी दिल्या. हातूंतल्या जमनींंचे कायदेशीर वारस हयात नात ही गजाल तपासांतल्यान स्पश्ट जाल्या. ह्या प्रकरणांत आनीक बऱ्याच जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा.

सद्या कागदपत्रांंनी फेरफार करून बेकायदाे वेव्हार जाल्ल्या 92 जमनींंची म्हायती एसआयटीक मेळ्ळ्या. दरेका जमनीचो तपास सुरू आसा. हे गैरवेव्हार कोणे केले आनी कशे केले हाची म्हायती मुख्यमंंत्र्यांंनी समजून घेतली.

गोंंयचे खूबशे लोक गोंया भायल्या राज्यांनी वा विदेशांत रावतात. कांय जाणांंक विदेशांत वा हेर राज्यांत आसतनाच मरण आयलांं. तांंचे जे भुरगे वा वारस आसात तांंकां जमनींंची म्हायती ना. खूबशे जाण गोंयांंत लेगीत येनात. कांय जाणांंचे वारसूच नात. जमनी बेवारशी आशिल्ल्याचें कळटकूच गैरवेव्हार जाल्यात. गैरवेव्हार करतल्यांनी जमनींंची सगली आवश्यक ती म्हायती पयली मेळयल्या आनी उपरांंत कागदपत्रांंनी फेरफार केल्या अशे तपासांतल्यान सप्श्ट जालांं.

गोंयांत बेवारशी वा मालकी नाशिल्ल्यो खूबश्यो जमनी आसात. कांय जमनी अश्यो आसात जांंचे धनी गोंयांंत नात. कांय जमनींंच्या धनयाक मरण आयलांं. हाका लागून ह्या जमनी विशीं बेकायदाे वेव्हार करप शक्य जाता. हाका लागून ह्यो जमनी ताब्यांत घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. जमनी ताब्यांत घेवपा खातीर सरकाराक कायद्यांत दुरुस्ती करची पडटली. पुराय अभ्यास करून दुरुस्ती विधेयक सरकार हाडटलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.