बेलारूस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रिपब्लीक ऑफ बेलारूस वा बेलारूस हो पूर्व युरोपांतलो एक देश. दक्षिणेक उक्रेन, पश्चिमेक पोलंड, पुर्वेक आनी उत्तर-पुर्वेक रशिया जाल्यार उत्तर-पश्चिमेक लिथुआनिया आनी लात्विया हे देश बेलारूसाक तेंकून आसात. ह्या देशाच्या चारूय वटांनी जमीन आसा. एका काळार हो देश सोवियत युनियनाचो भाग आशिल्लो. 1991 वर्सा स्वतंत्रताय मेळचे आदीं, ह्या देशाक बेलोरशिया वा ‘व्हायट रशिया’ अशें म्हणटाले.
शेत पीक – सुपीक माती आनी सपाट भूंय आशिल्ल्यान ह्या देशांत शेत वेवसाय बर्‍या प्रमाणांत जाता. ह्या देशांत, फ्लॅक्स (सणमियां) मोट्या प्रमाणांत तयार जाता. तशेंच बटाट, बीट, गंव, मको आनी हेर पीक काडटा.
रान वाठार – बेलावॅज्का पुश्या हो पश्चिमे वटेंतलो रान वाठार युरोपांतलो खूब पोरणो वाठार. जनावरांच्यो वेगवेगळ्यो प्रजाती तशेंच रान-झाडांच्यो जाती ह्या रानांत मेळटात. 1992 वर्सा ह्या रानाक युनॅस्को दायज सुवात म्हणून घोशीत केल्लें. युरोपियन बायसन (गवो) हो संवसारीक झुजा वेळार ना जावपाक लागिल्लो. पूण आतां हो गवो ह्या रानांत मेळटा. एल्क (सांबरा वरी), हरण, रानदुकर, कोलो हाचे सयत हेर जायतीं जनावरां ह्या जंगलांत मेळटात.
भास – बेलारशियन आनी रशियन ह्यो बेलारूसांतल्यो मुखेल भाशा. बेलारशियन ही भास पूर्व स्लावीक भास कुळांतली. हाचे भायर, रशियन आनी उक्रेनियन ह्या भाशांच्यो बोलयो ह्या देशांत उलयतात.
मिन्स्क – मिन्स्क हें बेलारूसाचें राजधानी शार. लिथुआनिया आनी पोलंड ह्या देशांचो भाग आशिल्लें हें शार 1793 वर्सा रशियेचो भाग जालें. दुसर्‍या म्हाझुजा वेळार हें शार पुरायपणान नश्ट जाल्लें. उपरांत आधुनीक पद्दती वापरून हें शार नव्यान बांदिल्लें. आतां हें शार बेलारूसांतलें सगळ्यांत व्हडलें शार थरलां. राजधानी शार आशिल्ल्यान, बेलारूसाचें तें प्रशासकी आनी अर्थीक केंद्र जालां. घरगुती इलॅक्ट्रॉनीक सामान, ट्रक, ट्रॅक्टर हाचे सयत जायतीं आवतां ह्या शारांत तयार जातात.
पर्यटन – इतिहासीक थळां, सैमीक सोबीतकाय तशेंच रातींच्या मनरिजवण कार्यावळींचो अणभव घेवंक पर्यटक युरोपांतल्या बेलारूस देशाक भेट दितात. मिन्स्क ह्या शारांतलो इतिहासीक तशेंच आधुनीकतायेचो प्रभाव अणभव घेवंक, तेच प्रमाण फवारे आनी लायटींचो खेळ पळोवंक पर्यटक भेट दितात. ट्रिनिटी हील, पॅलस ऑफ रिपब्लीक, विक्टरी पार्क हीं हेर कांय पर्यटन थळां बरींच लोकप्रिय आसात.
सर्कस – सर्कस आर्ट ही बेलारूसांतली सर्कस सादर करपी एक व्हडली संस्था. 1941 वर्सा सावन ही संस्था सर्कस सादर करून लोकांची मनरिजवण करता. सर्कस आर्टच्या सभाघरांत एका वेळार सुमार देड हजार प्रेक्षक बसपाक शकतात. संवसारभरांतले लोक ही सर्कस पळोवंक हे संस्थेक भेट दितात.
खाणां-जेवणां – आदल्या तेंपार, बेलारूसांत उत्पन्न केल्ल्या भाजयांचो आनी मांसाचो वापर वेगवेगळ्या पदार्थांनी जातालो. तशेंच शेजारच्या देशांचे संस्कृतायेचो प्रभाव बेलारूसच्या खाणां-जेवणांचेर जाल्लो दिसता. रशियन, लिथुआनियन, उक्रेनियन, पोलीश, जुविश खाणां वरीच बेलारूसचीं खाणां-जेवणां दिसता. पूण कांय गजालींचे बाबतींत ह्या खाणांनी वेगळेपण आसा. ड्रानिकी, कोल्डुनी, बाबका, पोटॅटो सॉसेज हे
पदार्थ बटाटा पसून तयार करतात. पोर्क, मटण, बीफ, चिकन तशेंच रानवटी जनावरांचें मांस बेलारूसच्या खाणांनी वापरतात.

स्नेहा सबनीस
9923633789