बेतोडें बायपास रस्त्या कुशीच्या सांकवाची राखणे वणत बांदची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थळाव्या लोकांची मागणी

फोंडें: बेतोडें बायपास रस्त्या वयल्या जंक्शना कुशीक आशिल्ल्या सांकवा वटेनची कोसळिल्ली राखणे वणत बांदपाची सामकी गरज आसा. बांदकाम खात्यान 18 लाख रुपया खर्च करून राखणे वणत बांदपा खातीर सगले सोपस्कार पुराय केल्यात. पूण कंत्राटदारान अजून मेरेन काम सुरू करूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी निरशेणी उक्तायल्या. पावसा पयलीं राखणे वणत उबारपाची मागणी थळावे लोक करीत आसात.

थळाव्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दोन वर्सां पयलीं नाल्या कुशीची राखणे वणत कोसळिल्ली. उपरांत थळाव्यांनी बेतोडें पंचायतीचे ग्रामसभेंत विशय उपस्थीत करून राखणे वणत उबारपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण बांदकाम खात्यान 18 लाख रुपया खर्च करून राखणे वणत उबारपा खातीर सोपस्कार पुराय केल्यात. राखणे वणत उबारपा खातीर कंत्राटदाराक हाचे पयलींच आदेश दिल्यात. पूण अजून मेरेन कंत्राटदारान काम सुरू केल्लें ना.

पावसा पयलीं राखणे वण्टीचें काम पुराय जालें ना जाल्यार उदकाच्या प्रवाहांत सांकवा कुशीची माती व्हांवन राष्ट्रीय म्हामार्ग अंदून वचपाची शक्यताय आसा. फाटल्या कांय म्हयन्या सावन वाठारांतल्या रस्त्याचो भाग कांय प्रमाणांत अंदिल्ल्याची स्थिती दिसून येता. ताका लागून सांकवा कुशीक अपघात घडपाची शक्यताय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या.