बेकायदेशीर विदेशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुन्यांवकाराक धर्म, जात, प्रांत लागना हें मतींत घेवन कडक पावलां उबारचीं पडटलीं. बेकायदेशीर पद्दतीन हांगा रावपी विदेशी लोकांकूय संबंदितांच्या देशांनी धाडचे.

भारताच्या नागरिकाक देशाच्या खंयच्याय राज्यांत वचून वेवसाय, धंदो, नोकरी करपाक मेळटा. कांय राज्यांनी थारावीक कायद्यांक लागून जमीन घेवपाक मेळना, मात थंय रावन कसलोय कायदेशीर वेव्हार करपाक कसलें बंधन ना. पूण, दुसऱ्या देशांत वतलो जाल्यार व्हिसा आनी हेर सगलीं कायदेशीर कागदां जाय पडटात. थंयच्या सरकाराचीय परवानगी लागता. सगलीच किचकट प्रक्रिया. सगल्यांकूच हें शक्य जायना. मागीर गरीब, झुज पिडेस्त देशांतले नागरिक लिपचोरयां वा सरकारी अधिकाऱ्यांक लांच दिवन गिरेस्त देशांनी वतात. थोडे शेजराच्या देशांनी घुसतात. सीरिया, इराक, युक्रेन सारक्या देशांनी हालींच्या कांय वर्सांनी असलें स्थलांतर जालां. आमचो देशूय हाका आडवाद ना. भारतांत येवपाक कांय देशांच्या नागरिकांक कसलेंच बंधन ना. देखीक नेपाळ. मात पाकिस्तान, बांगलादेशाच्या नागरिकांक साटली- पोटली कंवळून भारताचे वाटेक लागपाक मेळना. कायदेशीर मार्गान सरकारान परवानगी दिल्यार ते येवपाक शकतात. पूण, ह्यो राटावळी करपा इतले जांचे कडेन पयशे, वेळ आसना ते बेधडक शिमे वयल्या चोरवांटांतल्यान भारतांत येतात. खास करून बांगलादेशी नागरिक. 1972 पयलीं वा उपरांत कायदेशीर मार्गान आयिल्ले, हांगा स्थायिक जाल्लेय बांगलादेशी आसात. पूण, घुसखोरांचो आंकडो बरोच व्हडलो आसतलो. ‘नेमको कितलो आंकडो तें खबर ना. मात, निश्चितूच 2 कोटीं परस चड बांगलादेशी भारतांत स्थलांतरीत म्हूण रावतात!’ अशें केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरण रिजीजू हांणी राज्यसभेंत कांय म्हयन्यां पयलीं सांगिल्लें. हे सगले अतिरेकी कारवायांनी घुस्पल्यात असो कांय लोकांचो आरोप आसलो तरी तेंच निमणें सत्य हें आमचे सरकारी यंत्रणेक अजून तरी सिद्ध करूंक जमूंक ना. तरीय अशे दुसऱ्या देशांनी घुसप, मागीर पोट भरपाक काय जायना, तो गुन्यांव. बांगलादेशी घुसखोर अस्तंत बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम आनी ईशान्ये कडल्या राज्यांनी चड आसात. आतां तर ते पुराय देशांत फाफसल्यात अशें दिसून आयलां. आमच्या गोंयांतूय पयर फोंड्यां एटीएम फोडपाच्या प्रकरणांत कांय बांगलादेशी नागरिकांक अटक जाल्या. तर दिवचले कावल एकठांय करपी एक बांगलादेशी कुटुंब सांपडलां. ताका घरांतूच स्थानबद्द केलां. कसलींच अधिकृत कागदां नाशिल्ल्यान तांचें भारतांत रावप अर्थात बेकायदेशीर. आतां सरकारी यंत्रणा हाचेर कितें पावलां उखलता, तें पळोवपाचें.
अस्तंत बंगालांत, आसामांत सगल्यांत चड बांगलादेशी घुसखोर आसात. तांकां मतां मेळचीं म्हूण दवरल्यात, अशे आरोप जाताले. चड अस्तंत बंगालांत आसात, अशें खबरां चॅनल सांगतात. फाटीं गोंयांत साडेतीन काय साडेस लाख (गोंयची लोकसंख्या 15 लाख) रोहिंग्या मुस्लिम रावतात, अशी फुगेट पेटिल्ली. पूण ती फुस्स जाली. तें कितेंय आसूं, पूण गुन्यांवांनी घुस्पल्ले कांय बांगलादेशी गोंयांत रावतात, हें पुराव्यान सिद्ध जालां. सगलें वजें पुलिसांच्या माथ्यार दिवचे परस समाजानूय जागृत रावंक जाय. आपल्या वाड्यार फ्लॅट घेवन, भाड्याक वा खोप बांदून कोण रावता, ताची बारीकसाणेन चवकशी करपाक जाय. कसलींच कागदां नासतना दुसऱ्या देशांत येवन रावप म्हणल्यार कायदो माड्डुवप. पाकिस्ताना सारको देश असल्या लोकांक बंदखणींत उडयता. गुप्तहेर आशिल्ल्याचो आरोप दवरून हेर देशूय तांकां अटक करतात. 10 ते 20 वर्सां बंदखणींत उरिल्ले लोक आसात. तरीय कसलोच विचार करीनासतना शेंकड्यांनी घुसखोर दर दिसा शिमो हुपतात. दिवचले सांपडलां तें कुटुंब कावलाचो धंदो करतालें. ताचे कडेन आधार कार्ड, मतदान वळख पत्रूय आसूं येता. तें तांकां कोण दितात, तें सगल्यांक खबर आसा. असल्या लोकांक माणकां, मोतयां प्रमाण सांबाळपी फुडारी आसात. तेन्ना तांकां ते खंयचे तें लागना.
आमच्या गोंयांत गुन्यांवांननी घुस्पल्यात तातूंत चडशे परप्रांतीय आसात, अशी प्रतिक्रिया कांय दिसां पयलीं खुद्द मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. आतां तर परदेशी दुबावीत मेळ्ळ्यात.
पुलीस यंत्रणेर व्हडली जापसालदारकी आसा. गोंय हें गुन्यांवांचें केंद्र जावचे पयलीं कितें तरी करचें पडटलें. ना जाल्यार तें गोंयांक आनी गोंयकारांक मारक थारूं येता. गुन्यांवकाराक धर्म, जात, प्रांत लागना हें मतींत घेवन कडक पावलां उबारचीं पडटलीं. बेकायदेशीर पद्दतीन हांगा रावपी विदेशी लोकांकूय तांच्या देशांनी धाडचे पडटले. मागीर तो बांगलादेशी आसूं नातर नायजेरीयन.