बेकायदाे हॉटेलांंचो आंकडो 11 हजारां परस चड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेकायदाे हॉटेलांंचेर कारवाय करपाची संंघटणेची मागणी

पणजी : गोंयांत 11 हजारांं परस चड हॉटेलांं बेकायदाे आसात. बेकायदाे हॉटेलांंचेर कारवाय करून सरकारान कायदेशीर पर्यटनाक चालना दिवची अशी मागणी गोंंय ल्हान हॉटेल धनी संंघटणेन केल्या.

गोंयांत 3835 नोंंदणीकृत हॉटेलांं आसात. ते भायर 11200 हॉटेलांं बेकायदाे आसात अशें एका अहवालांतल्यान स्पश्ट जालांं. प्रत्यक्षांत बेकायदाे हॉटेलांंचो आंकडो 11200 परस चड आसा, असो दावो संंघटणेन केला. ल्हान हॉटेल धनी संंघटणेचे अध्यक्ष सेराफिन कोता हांंणी पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार डिक्कन वाझ आनी एडवीन बार्रेटो हाजीर आसले.

हॉटेलांंचे ए कॅटेगरींत पांच नखेत्री हॉटेलांं येतात. हातूंत 16 टक्के बेकायदाे हॉटेलांं आसात. तीन नखेत्री आनी नानुटेल सारकी हॉटेलां बी कॅटेगरींत येतात. बी कॅटेगरींत 21 टक्के बेकायदाे हॉटेलां आसात. सी कॅटेगरींत सगलीं ल्हान हॉटेलांं येतात. हातूंत 750 नोंंदणीकृत हॉटेलां आसात. हे कॅटेगरींत 43 टक्के बेकायदाे हॉटेलां आसात. डी कॅटेगरींत 2784 नोंंदणीकृत हॉटेलांं आसात. त्या गटांत 64 टक्के बेकायदाे हॉटेलांं आसात. ते भायर कितलेशेच बेकायदाे रूम तशेंच व्हिला बेकायदाे आसात. फक्त 8 व्हिला नोंंदणीकृत आसात. हाचे वेल्यान बेकायदाे पर्यटनाचें प्रमाण लक्षांत येता.

सरकारान तयार केल्ल्या अहवाला प्रमाण गोंयांत 11200 बेकायदाे हॉटेलां आसात. प्रत्यक्षांत हो आंकडो हाचे परस चड आसा.

आदले पर्यटन मंंत्री मनोहर आजगांवकाराक निवेदन दिवन बेकायदाे हॉटेलांंचेर कारवाय करपाची मागणी आमी केल्ली. तांंणी हाचे कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिलें ना. आतां पर्यटन मंंत्री रोहन खंंवटे हांंकां आमी निवेदन भेटयलांं. बेकायदाे हॉटेलांंचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. आमची मागणी आयकून तांंणी कारवाय करपाचे आस्वासन दिलांं. ते प्रमाण कारवायेची प्रक्रिया तांंणी सुरू केल्या.

बेकायदाे हॉटेलांंक लागून सरकाराची येणावळ बुडटा. तशेंच कायदेशीर हॉटेलांंक बेकायदाे हॉटेलां कडेन सर्त करची पडटा. टूर ऑपरेटरांंनी नोंंदणीकृत हॉटेलांं कडेन संंपर्क सादून बुकींग करपाक जाय. टूर ऑपरेटर बेकायदाे हॉटेलांंक कडेन बुकींग करतात.

गोंंयकारांंक रोजगार मेळपा खातीर ओला आनी उबराक गोंयांंत मान्यताय दिवपाक जायना. थळाव्या टॅक्सीकारांक रोजगार मेळचो अशी वेवस्था आसपाक जाय, अशें ल्हान हॉटेल धनी संंघटणेन म्हणलां.