बुस्टर डोस मोहीम चालूच उरतली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. राजेंद्र बोरकारः डोस घेवपाचो लोकांक उलो

पणजीः भलायकी खात्यान आजादी का अमृत महोत्सवा निमतान 18 ते 59 वर्सां पिरायेच्या लोकां खातीर 15 जुलय ते 30 सप्टेंबर मेरेन मुफत बुस्टर डोस मोहीम हातांत घेतिल्ली. पूण हे मोहिमेक खूब उणो प्रतिसाद मेळटा. ताका लागून ही मोहीम आनीक फुडें वाडयतले, अशें वासिनीकरण मुखेली डॉ. राजेंद्र बोरकार हांणी सांगलें.

गोंयांत 18 ते 59 वर्सां पिरायेंतली लोकसंख्या सुमार 10 लाख आसा. पूण अजून 10 टक्के वासिनीकरणाचो टप्पो पुराय जावंक ना. कोरोना म्हामारी सोंपली असो समज करून लोक आतां वासीन घेनात. आमी भलायकी खात्या वतीन भलायकी कर्मचाऱ्यां वतीन सगळे तरेन प्रचार आनी प्रसार करतात. लोकांक जागृत रावपाक सांगतात. तरी लेगीत लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळना. भलायकी खात्याच्या सगळ्या 40 केंद्रांचेर मुफत वासिनीकरण करतात, अशी म्हायती डॉ. बोरकार हांणी दिली. गोंयांतल्यान कोरोमा म्हामारी अजून पुराय ना जावंक ना. दर दिसा 50 ते 100 दुयेंती सांपडटात. पूण लोक बुस्टर डोसा कडेन पुराय आडनदर करतात. आमी खूब खेपे गे विशीं सांगला, पूण कोणूच गंभीरपणान घेनात. ताका लागून ही मोहीम फुडें चालूच उरतली. अजून लेगीत बुस्टर डोस जांणी घेवंक ना, तांणी तो घेवचो, असो उलो डॉ. बोरकार हांणी मारला.