बुडून मरण येवपाच्या प्रकारांत वाड जाल्ल्यान घातक थळांचेर लायले तक्टे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें पुलीस आनी अंत्रुज पत्रकार संघ हांचो उपक्रम

फोंडें: कोडार आनी ओकांब हांगासरले दुदसागर न्हंयेंत बुडून मरण येवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान फोंडें पुलीस आनी फोंडें अंत्रुज पत्रकार संघा वतीन घातक थळांचेर तक्टे लावन जागृताय केली. ह्या वेळार फोंडें पुलीस स्टेशनाचे उपअधिक्षक सीएल पाटील, निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार, सहाय्यक उपनिरिक्षक जितेंद्र गावडे, फोंडें अंत्रुज पत्रकार संघाचे अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पै, सदानंद सतरकार, विवेक प्रभू आनी हेर पत्रकार हाजीर आशिल्ले.

ह्या वेळार अदीक म्हायती दितना पुलीस उपअधिक्षक सीएल पाटील हांणी सद्या गरमे पसून सुटका मेळची हे खातीर लोक विवीध सुवातांनी न्हंयांचेर न्हांवपा खातीर वतात. पूण पेंवपाक येनाशिल्ल्यान खूबशा जाणांक बुडून मरण येवपाचे प्रकार घडटात. दुदसागर न्हंयचेर कितल्याशाच सुवतांनी घातक थळां आसात. थंय फुडारांत लोकांनी न्हांवपा खातीर येवचे न्हय म्हूण तक्टे लायल्यात. घातक थारत आशिल्ल्या सुवातांनी लोकांनी न्हांवपा खातीर वच्चें न्हय अशें सांगलें.

दाबाळ ते ओपा प्रकल्पा मेरेनच्या दुदसागर न्हंयेंत सुटयेच्या दिसांनी खूबशे लोक पिकनिके खातीर येतात. गोंयच्या हेर वाठारांतले लोक लेगीत न्हावपा खातीर येतात. पूण तांकां उदकाचो अदमास येनाशिल्ल्यान बुडून मरण येवपाचे प्रकार वाडत आसात. पुलीस सुटयेच्या दिसांनी विवीध घातक थळांचेर गस्त घालतात. पूण पुलिसांची नदर चुकोवन खूबशे जाण न्हंयचेर न्हांवपा खातीर वचून बुडून मरण येत आशिल्ल्यान वेगळ्यावेगळ्या सुवातांनी लायिल्लें तक्टे लोकां खातीर उपेगी थारूंक शकतात.

कोडार-बेतोडें तशेंच हेर वाठारांनी उदकांत बुडून मरण येवपाचे प्रकार वाडत आशिल्ल्यान ताचेर नियंत्रण येवपा खातीर दरेकाचें सहकार्य गरजेचें आसा. फोंडें पुलीस आनी अंत्रुज पत्रकार संघा वतीन विवीध सुवातांनी तक्टे लावन जागृताय करपाचो यत्न केला. लोकांनी सहकार्य केल्यार निश्चीतपणान फुडारांत फोंडें म्हालांत बुडून मरण येवपाचे प्रकार नियंत्रणांत येतले अशें दुर्गाप्रसाद पै हांणी सांगलें.