बिलूबाय

Cropped shot of an affectionate young woman petting her cat while sitting with her husband in their living room

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

“चीक चीक झींगSS चीक चीक झींगSS…” वयले माळयेर मोबायल वाजतालो तसो थंय रावपी अमन जागो जातालो आनी सकयले माळयेर रावपी निशाय जातालें. मागीर निशा आयकत रावतालें वयले माळयेर जावपी अमनाच्या बुटांचो आवाज, टकटकSS टकटकSS. निशा त्या आवाजा वयल्यान अदमास लायतालें. टकटकSS टकटकSS अमन च्या करपाक गेला रांदचे कुडींत. टकटकSS टकटकSS आतां भायल्या सालांत. टकटकSS टकटकSS आतां दारा भायर आयलो. टकटकSS टकटकSS आतां सोपणां देंवता. टकटकSS टकटकSS आतां भायर सरून गेलो.
अमन आनी निशा एकाच घरांत रावतात. निशा तळमजल्यार आनी अमन पयले माळयेर. पूण तीं केन्नाच एकामेकां कडेन उलोवन नकळं आसलीं.
त्या दिसाय “चीक चीक झींगSS” करून मोबायल वाजलो. अमन जागो जालो. निशाय जागें जालें आनी ताच्या पावलांचो अदमास घेवपाक लागलें. टकचूपSS टकचूपSS अरे! आयज हो असो कसो आवाज येता, रांदचे कुडींत टकचूपSS टकचूपSS, दारा भायर टकचूपSS टकचूपSS, सोपणांचेरूय टकचूपSS टकचूपSS. निशा बेगिबेगीन भायर आयलें. पळयल्यार कितें अमनान एकाच पांयांत बूट घाला.
“आंवय! हें कितें? एकाच पांयांत बूट?” निशा पयलेच फावट उलयलें.
“म्हज्या बुटांत माणकुलें बिलूबाय न्हिदलां. ताका कशें उठोवं? देखून एकूच बूट घाला.”
“तूं कितली माया करता मोनजातीर.” निशान म्हणलें, तसो अमन मुमुरखोच हांसलो आनी गेलो.
निशा मागीर कामाक लागलें. ताचे कडेन पापेलांवाचें एक बॉक्स आशिल्लें. ताणें तातूंत पोरणे कपडे हांतरून बिलूबायक बरी मोव गादी केली आनी बॉक्स व्हरून अमनाल्या दारा कडेन दवरलें.
टकचूपSS टकचूपSS अमन सोपणां चडटालो. तो आवाज आयकून निशा भायर आयलें. अमन तें पापेलांवाचें बॉक्स हातांत घेवन पळयतालो.
“कोणें दवरलां हें? सकाळीं तर नाशिल्लें,” अमनान म्हणलें.
“हांवें दवरलां तें. बिलूबाय खातीर. बरी मोव मोव गादीय केल्या. ताका आतां बुटांतलें काडून त्या बॉक्सांत दवरात,” निशान सांगलें.
“देव बरें करूं. यो इल्ली कॉफी घे.” म्हणत अमनान दार उक्तें केलें. निशा कुडींत भितर सरलें आनी पयलीं ताणें बिलूबाय न्हिदिल्लो बूट मागून घेतलो. बिलूबायक अळंग उबारून ताणें त्या पापेलांवाच्या बॉक्सांत दवरलें. अमनान दिल्ली कॉफी पियेत ताचे कडेन गजाली मारल्यो.
दुसऱ्या दिसा मोबायल वाजलो आनी सुरू जालो पर्थून आवाज टकटकSS टकटकSS. निशान मागीर बरो दुदाचो पायस केलो आनी गेलें बिलूबाय सरीं. ताका खीर खावोवन जाले उपरांत अमनान दिल्ली कॉफी पियेत दोगांयनी आयज मातश्यो चड गजाली केल्यो.
टकटकSS टकटकSS अमन कामाक वचपाक भायर सरलो. बिलूबायचें बॉक्स ताणें निशा कडेन दवरलें. टकटकSS टकटकSS सांजवेळार अमनाचीं पावलां निशाच्या दारा भायर थांबलीं. निशान दार उगडलें.
“पासयेक येता?” अमनान विचारलें.
“हय”, म्हणत निशा बिलूबायक घेवन अमनाच्या सांगाताक पासयेक गेलें. दोगांयनी बिलूबायच्यो खबरी केल्यो.
एक दीस अशींच पासयेक गेल्ले कडेन अमनान निशाक विचारलें, “तूं म्हजे कडेन लग्न जाशीत?”
बिलूबायचेर अळंग हात भोंवडांयत निशान तकली हालयली.
बिलूबाय खातीर दोगांयचें लग्न जालें.
(जपानी काणयेचेर आदारीत स्वैर रुपांतर)
नयना आडारकार
करमळी