बिरेस्तारा नेटाच्या पावसाचो अदमास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाऱ्याची गती वाडटली, नुस्तेमाऱ्यांंक शिटकावणी


पणजी : कर्नाटकांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडले पांच दीस गोंयांत पावसाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. फाल्यां 19 तारखेक पावसाचो नेट चड आसतलो. वराक 40 किमि. गतीन वारें व्हांवतलें. नुस्तेमाऱ्यांंनी दर्यांत वच्चें न्हय, अशी शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या.
मंंगळारा सांंजे दमट हवामान तयार जालें. सांखळे, अजोशी, मंंडुर, वास्को, पणजी आनी ताळगांव ह्या वाठारांनी पावस पडला. सांखळे वाठारांत पावसाचें प्रमाण चड आशिल्लें. सकाळीं दमट हवामान आशिल्लें. सांंजे 5 वरांचेर परतून दमट वातावरण जालें आनी पावसाक सुरवात जाली.
19 तारखेक पावसाचो नेट चड आसतलो. 19 आनी 20 हे दोन दीस 7 ते 11 सेंमि. पावस पडपाचो अदमास आसा.
पावसा सयत वाऱ्याचो नेट चड आसतलो. गोंय, कर्नाटक तशेंच केरळच्या नुस्तेमाऱ्यांंनी नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वच्चे न्हंय, अशी शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. फांटल्या सप्तकांत असनी चक्रीवादळाक लागून दमट हवामान जातालें. अदींमदीं पावस
पडलो. पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्लें. आतां मात पावसाचें प्रमाण चड आसतलें असो अदमास आसा.