बिरेस्तारा जांबोटी रास्ता रोको आंदोलन

पावसाच्या दिसांनी अशे तरेन राजू बांदून वाहन ओडून व्हरतना नागरीक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय-बेळगांव मार्गा वयले येरादारीचेर जातलो परिणाम

वाळपय: चोर्ला घांट हांगासरल्या खानापूर म्हालांत येवपी मान ह्या गांवांत फाटलीं 60 ते 70 वर्सां सेगीत मागणी करून लेगीत रस्तो करूंक नाशिल्ल्यान निमाणें तिडकल्ल्या गांवच्या लोकांनी बिरेस्तार 6वेर सकाळीं 11 वरांचेर जांबोटी हांगा रास्ता रोको करपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून गोंय चोर्ला घांट बेळगांव ह्या मार्गा वयले येरादारीचे परिणाम जावपाची शक्यताय आसा.

मान ह्या गांवांतल्या ग्रामस्थांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या गांवांत भारताक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां जावन गेलीं, तरी अजुनूय बरो रस्तो ना. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सेगीत मागणी करून लेगीत रस्त्याची दुरुस्ती जायना वा डांबरीकरणूय जायना. पावसाच्या दिसांनी ह्या गांवांत वाहनां वचप कठीण जाता. पेड्डेर रस्तो आनी रस्त्यार चिखल जाल्ल्यान गांवांत वाहनां व्हरप शक्य जायना. एखादें वाहन व्हेलेंच जाल्यार तें परत हाडपा हाडपा खातीर राजवान बांदून ओडचें पडटा. रस्तो सारको नाशिल्ल्यान वाहनांची येरादारी जायना.

कांय लोक अर्दवाटेर वाहनां दवरून गांवांत येतात. गांवच्या विद्यार्थ्यांक चार ते पांच किलो मिटर रान वाठारांतल्यान चलत वचून हायस्कुलाच्या शिक्षणा खातीर सुर्ल सत्तरी वा कणकुंबी हांगासरल्या हायस्कुलांत वच्चें पडटा. रस्तो नाशिल्ल्यान गांवांत कसलीच सुदारणा जायना. ते फाटभुंयेर सरकाराचें लक्ष ओडपा खातीर आनी रस्त्याची दुरुस्ती आनी डांबरीकरण जावचें हे मागणे खातीर ग्रामस्थांनी 6 तारखेक सकाळीं 11 वरां सावन रास्तो रोको आंदोलन करपाचें थारायलां. ते खातीर 10 ते 12 गांवांनी जागृती केल्या आनी व्हड संख्येन नागरिकांनी ह्या रस्त्या खातीरच्या आंदोलनाक सहकार्य करचें अशें आवाहन केलां.

तेचप्रमाण हे विशीं मेळिल्ले अदीक म्हायती प्रमाण गोंय-बेळगांव मजगतचे कर्नाटक शिमेंतलो रस्तो पेड्डेर जाला. रस्त्यार व्हड प्रमाणांत फोंडकुलां पडल्यांत. हाका लागून प्रवाश्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. मान गांवांतल्या ग्रामस्थांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. हाका लागून ह्या आंदोलनांत गोंय-बेळगांव मजगतच्या कर्नाटक शिमेंत रस्त्याची दुर्दशा जाल्या ताची दुरुस्ती करची अशी मागणी करतले.