बार्देसाक सतायता कोयराची समस्या

बस्तोडेंच्या मयडें पुला लागसार रस्त्या कुशीक उडयिल्लो कोयर. (उमेश झर्मेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आसगांवां, कुचेले कोयर प्रकल्प तरीय कोयराच्यो राशी; शेजारच्या गांवांक लागून पालिका उबगल्या

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: सरकारान कळंगूट- आसगांव सड्याचेर आंतरराष्ट्रीय दर्ज्याचो घन कोयर प्रकल्प उबारला. तरी लेगीत बार्देस म्हालांतली कोयराची समस्या दिसानदीस गंभीर जायत आसा. बार्देसांत कोयर प्रकल्प आसून लेगीत म्हापशें पालिका वाठार आनी पंचायत शीम वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी कणांतूय उण्यो जावंक नात.

वाडटी लोकसंख्या आनी फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयांत जावपी शारीकरण हाका लागून कोयराची समस्या वाडल्या. इमारतींनी आनी बंगल्यांनी रावपी लोकांक घरांतल्या कोयराचो विलो लावपाक सुवातूच ना. ते रावतात थंय लागसाराक कोयराचो विलो लावपाची वेवस्था पंचायतींनी वा सरकारान करपाचेर भर दिवंक ना. ताका लागून लोक आपलो कोयर रातच्या काळखांत येवन रस्त्याचे कुशीक उडयतात.

उच्च न्यायालयाच्या धाकाक लागून बार्देस म्हालांतल्या कांय पंचायतींनी घराघरांतलो कोयर एकठांय करपाची येवजण चालीक लायल्या, पूण तो कोयर दवरपा खातीर पंचायती कडेन सुवात ना. कांय पंचायतींनी जाल्यार अजून सुको कोयर दवरचे खातीर एमएफआर (मटेरियल र्कव्हरी फेसिलिटी) शेड उबारप शक्य जावंक ना. ह्या पंचायतींक हे खातीर सरकाराची लेगीत गरजेची मजत मेळना, हे खातीर पंचायत मंडळां लेगीत थतरवितर जाल्यात.

बार्देस म्हालांत वट्ट 33 पंचायती आनी म्हापशें पालिका मेळून 34 थळाव्यो संस्था आसात. म्हापशें पालिकेन कुचेली वाठारांत लघू कोयर प्रकल्प उबारला. ह्या प्रकल्पांत सद्दां जावपी ओल्या कोयराचो विलो लायतात. ते भायर मिश्र कोयर आसगांवच्या प्रकल्पांत व्हरून ताचोय विलो लायतात. म्हापशें पालिकेची कोयर एकठांय करपाची येवजण येसस्वी रितीन चल्ल्या, पूण शेजारच्या पंचायतींतले लोक आपल्या घरांतलो कोयर हाडून शारांतल्या ब्लॅक स्पॉटांचेर उडयतात. कांय जाण हॉटेलाच्या गाडयांनी कोयर हाडून शारांत उडयतात. हाचेर उपाय म्हूण तांकां रंगेहात धरचे खातीर रातच्या वेळार धडक कारवाय करपाची मोहीम हातांत घेतिल्ली. तरी लेगीत शारांतलो कोयर उणो जावपाचें नांव घेना.


म्हापशें पालिके वतीन योग्य तरेन कोयराचो प्रस्न हाताळटात. थळावे लोकूय आमकां आदार करतात. पूण शेजारच्या पंचायतींतले लोक कोयर हाडून पालिका वाठारांत उडयतात. ह्या लोकांक आळाबंद घालपाचो यत्न पालिका करता. दंड घालून लेगीत लोक सुदरनात.

  • चंद्रशेखर बेनकार, म्हापशें, उपनगराध्यक्ष

मयडें पंचायत घराघरांतलो कोयर एकठांय करता. पूण शेजारच्या पंचायतींतले लोक कोयर हाडून शिमेर उडयतात. शीम वाठार आमचे पंचायतींत येना तरी लेगीत लोक पंचायत मंडळाक दोश दितात. सरकारान ह्या कोयराचे समस्येचेर सासणाचो उपाय काडपाक जाय.

  • लवू ठाकूर, पंच, मयडें पंचायत.

लोकां कडेन पर्याय आनी योग्य वेवस्था नाशिल्ल्यान तांकां कोयर रस्त्याचे कुशीक उडोवचो पडटा. आदले परस आतां लोकसंख्या वाडल्या ताका लागून कोयराचें प्रमाणूय वाडलां. कोयराचो विलो लावपाक गरीब पंचायतीक शक्य ना. ही वेवस्था केल्यार कोयराचो प्रस्न सुटावो जातलो.

  • संजय गडेकार, गिरी नागरीक