बारावेची तयारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ह्या  म्हयन्याचे 28 तारखेर बारावेची परिक्षा सुरु जाता आनी 18 मार्च मेरेन ती चलतली. अंदूं 17,498 विद्यार्थी हे परिक्षेक गोंयांतल्या विंगड विंगड केंद्रांनी बसपाचे आसात. तांकां जरी ही परिक्षा नवी नासली तरी आपलो आहार कितें आसचो हाची म्हायती तांणी जरूर घेवची, खरें तर परिक्षेच्या दिसांनी शिवराक जेवप बरें. तेंय बी हलकें जेवण. पूण जर नुस्त्याचें जेवपाचे कशें दिसतका, जाल्यार शीत, रोस, हुमणा वांगडा नुस्तें तशेंच चिकन घेवं येता, पूण तेलकट पदार्थ, चरबी आशिल्ले पदार्थ, मसाल्याचें जिनस, चिप्स, फ्रेंच फ्राईज, वडे, सामोसा, चड गोड पदार्थ घेवपाचे टाळात. हे जिनस तुमचे भितर आळस, थकवो हाडटा हें विसरचें न्हय. तुमचे कुडी भितर उदकाचे प्रमाण जाय. देखून तापयिल्लें वा तापोवन थंड केल्लें शुद्ध उदक पिवपाक विसरूं नाकात. ही संवय जिणभर दवरली तरी चलता. सारको अभ्यास नाका. मदीं मदी ब्रेक लेगीत जाय. ह्या ल्हान सुटयेक/ विसावो बुद्धिबळा सारको खेळ खेळूं शकतात. ताचे लागीं गजाली मारूं शकतात. भुरगो जाय तर बागेंतलीं कामां करूं शकता, आवडीचे संगीत आयकुं शकता. हातूंतल्यान ताचो परिक्षेचो ताण उणो जावपाक मजत जातली.
भरपूर मार्क्स मेळोवन पास जावप हें तुमचें ध्येय आसपाक जाय. पूण मुलाखती घेवपी ह्या गुणांचेर तिथले लक्ष दिनात, त्या परस तुमी वेगळो विचार करतात, समस्येचेर उपाय काडटात की ना हाचेर तांचें लक्ष आसता, आतां मेरेनच्या शिक्षण पद्धतीन प्रॅक्टिकल विचार कमी जाल्ल्या कारणान आमचे विद्यार्थी खूब फाटी पडटाले. नवे शिक्षण पद्धतीन हो दोश उणो केला. जरी शिक्षण पद्धतीन नासले तरी तुमी प्रॅक्टिकल कामां करूं शकतात आनी ती करपाकुच जाय. सादें उदाहरण घेवया. तुमच्या वाठारान मोटर सायकलींची संख्या वाडिल्ली आसतली. हाका लागून अपघातांची संख्या लेगीत वाडल्या आसतली. तुमी फुडाकार घेवन तांचे खातीर प्रथमोपचाराचें ज्ञान दिवपी कार्यशाळा दोतोरांचे मजतीन घेवं शकता. तशेंच शाळा सुट्टा, भरता तेन्ना येरादारी नियंत्रणांत दवरपा खातीर हांव कितें करू शकता? हाचेर उपाय सोदु शकतात. म्हणलें तर हातून तुमी वाटेकार जावं शकतात.
ह्या परिक्षेचो एक लाव म्हळ्यार हांचो अभ्यासक्रम सोप्ल्या उपरांत सराव सुरु आसता ह्या परीक्षेचे आदल्यो प्रश्नपत्रिका सहज मेळटात ह्यो घड्याळ लावणं जर विद्यार्थ्यांनी सोडयल्यो तर अर्धे काम जाळे म्हणू येता . ह्ये सोडवपाचे काम तुमी घड्याळ लावणं जर करशात तर तुमका चड फायदो मेळु शकता. खंयच्याय परीक्षेक सरावाची गरज चड आसता जर तुमचो सराव बऱ्या पैकी आसत तर परिक्षा कठीण वाचू शकना . आता विद्यार्थी जागरणा म्हळ्यार उशिरा निदपाक चालले पूण ते अभ्यास कृनूच निदपाक वतात कि आनी किदे ? करतात . आसू जर

एखादो विद्यार्थी जागरण करून अभ्यास करता तर ती त्याच्या करियराचे नजरेन बरी गजाल. करियरची बुन्याद घालपाची संद हे परिक्षे भितर आसता. तेन्ना ही बारावेची परिक्षा चड मार्क मेळोवपा खातीर तुमी यत्न करचो. अभ्यास फांतोडेर करपाक जाता. ह्या वेळार गडबड नास्ता आता गोंयांत लेगीत राती कडें बोवाळ आसता जो तुमी चुकोवं शकना. म्हूण फातोडेचेर अभ्यास करप शाणपणाचें. पूण तुमी अभ्यास करतना ब्रेक घेवपाक विसरू नाकात. खंयचें काम आसू त्या कामान ब्रेक हो जायच. सराव करप गरजेचें. हे पद्धतीनं तुमका तुमचो पेपर बरोवपाचो वेग लक्षांत येवपाक मजत जाता. हें करतना घडयाळ लागीं दवरपूय महत्वाचें. वेग आनी कितलो वेळ आमी एखाद्या प्रश्नाक दितां तें हाचे वेल्यान कळपाक मजत जाता. चड करून तुमी वापरतात तेंच पेन वापरात. ही सुचोवणी जरी सादी आसली तरी पेपर बरोवचे नजरेन महत्वाची. कांय जाणांक तोंडपाठ करपाची संवय आसता. हाचे परस लक्षांत दवरप चड गरजेचें. कित्याक तर फुडें- फुडें तुमी कितें आनी कितलें पाठ करतले ?

प्रा रामदास केळकार
9822583275