बाराजण-खोतोडेंचो सांकव कोसळपाचे धडेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांकवाची ताकतिकेन दुरुस्ती करपाची मागणी

फोंडें: बाराजण-खोतोडेंचो सांकव सद्या कोसळपाचे धडेर आसा. बाराजण ते पाठवळ रस्त्यार आशिल्ल्या सांकवाचो एके वटेनचो भाग कोसळ्ळा. कोसळिल्ले सुवातेर फातर घाल्यात. अशीर रस्त्या वयल्यान अवजड वाहनां यो-वच करीत आशिल्ल्यान सांकव पुरायपणान कोसळपाची शक्यताय आसा. रस्त्या वयल्यान विद्यार्थी वर्ग यो-वच करीत आशिल्ल्यान सांकवाची ताकतिकेन दुरुस्ती करपाची मागणी लोकां कडल्यान जायत आसा.

बाराजण हांगासरल्या पुला कुशीक आशिल्ल्या सांकवाचो एक वटेनचो भाग कांय दिसां पयलीं कोसळ्ळो. रस्त्या वयल्यान व्हड प्रमाणांत वाहनां यो-वच करीत आशिल्ल्यान सांकव कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्याचें दिसून येता. सांकव कोसळिल्ले सुवातेर थळाव्यांनी धोको वळखून फातर घाल्यात. पूण रातच्या वेळार अवजड वाहनां यो-वच करीत आशिल्ल्यान सांकव पुरायपणान कोसळपाची भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. सांकव कोसळ्ळ्यार बाराजण आनी पाठवळ गांवचो संपर्क तुटून विद्यार्थ्यांचे चड हाल जातले अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें.

बाराजण ते पाठवळ मार्गार सद्या येरादारी वाडल्या. वाळपय सावन मोलेंचे दिशेन वचपी चडांत चड येरादारी पाठवळ गांवांतल्यान वळयतात. तशेंच वाठारांत आशिल्ल्या चिऱ्या खणी वयले ट्रक आनी जेसीबी मशीन ह्याच मार्गान वचत आशिल्ल्यान सांकव कोसळपाचे मुखेल कारण समजतात. विद्यार्थ्यां खातीर सांकव घातक थारचो न्हय हे खातीर सरकारान ताकतिकेन सांकवाची दुरुस्ती करपाची मागणी लोकां कडल्यान जायत आसा.