बायलांच्या हॉकी पंगडाची नदर तंदुरुस्ती आनी गती हांचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुडल्या म्हयन्यांत जावपी एफआयएच प्रो लीग मॅचीं आनी फुडारांत जावपी संवसारीक हॉकी सर्तींत आपलें बरें प्रदर्शन कायम राखपाक पंगड तंदुरुस्ती आनी गती वाडोवपाचेर चड लक्ष केंद्रीत केलां अशें भारताच्या बायलांच्या हॉकी पंगडाचr मुख्य प्रशिक्षक यानेक शोपमॅन हिणें म्हणलें.

घरच्या मैदानाचेर जाल्ले प्रो लीग मॅचींनी उत्कृश्ठ प्रदर्शन केल्या उपरांत भारत गुणतकट्यांत पयले सुवातेर पावलो. भारतान फुडल्या म्हयन्यांत जावपी प्रो लिगेचे निमाण्या टप्प्यांतल्या मॅचीं खातीर आनी 1 जुलय पसून स्पेन आनी नॅदरलॅण्ड ह्या देशांनी जावपी संवसारीक सर्तीची तयारी सुरू केल्या.

प्रो लिगेंत बेल्जियम, अर्जेंटिना आनी अमेरिका ह्या सारक्या पंगडां आड खेळ्ळ्या उपरांत संवसारीक सर्तींत वांटेकार जातलो.

फाटल्या म्हयन्यांत आमी बरें प्रदर्शन केलां आनी हें प्रदर्शन कायम राखपाचो आमचो यत्न आसतलो. सध्या आमची नदर तंदुरुस्ती आनी गती वाडोवपाचेर आसा अशें मुख्य प्रशिक्षकान सांगलें.