बायणा दर्यादेगेर पर्यटकांचो पोरण्या वर्साक आदेवश

बायणा दर्यावेळार वर्साचे अखेरेक सूर्य अस्तमतना पळोवपाक बशिल्ले पर्यटक. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवः ह्या वर्साक आदेवश करपाक आनी नव्या वर्साक येवकार दिवचे खातीर लाखांनी पर्यटक गोंयांत आयल्यात. वास्को लेगीत शेंकड्यांनी पर्यटक बायणा दर्यादेगेर दाखल जाल्यात. वास्को नव्या वर्साक येवकार दिवपाची तयार आदल्या दिसाचे सांजे पासून सुरू जाल्ली. बायणा दर्यादेगे वयल्या शॅकांनी दनपार सावन गर्दी जावपाक सुरवात जाल्ली. वाद्यांच्या सुरावटींनी दर्यादेग भरिल्ली.

31 डिसेंबराक बायणा दर्यादेग देशी- विदेशी पर्यटकांनी भरून गेल्ली. दर्यादेगेर गटागटांनी कितलेशेच पर्यटक संगिताच्या तालाचेर नाचतना दिसताले. सकाळ सावनूच वास्को शारांत, बाजारांत लोकांची गर्दी दिसताली. चड करून नुस्त्यां मार्केटांत नुस्तें खरेदी करपाक सुमारा भायर गर्दी जाल्ली. राती वेळार साबार वाठारांनी पार्ट्यांक सुरवात जाली.

क्रिस्तांव भावांनी रातीं उसरां चर्चींत प्रार्थना सभेक हाजेरी लायिल्ली. राती जुस्त बारा वरांच्या ठेक्याचेर रंगरंगयाळो फोग पळोवपाक मेळ्ळो. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कांय जाणांनी रातच्या 10 उपरांत लावडस्पिकर बंद केल्ले. राती वेळार चड करून दर्यादेगेर पुलिसांचो बंदोबस्त वाडयिल्लो.

31 डिसेंबर हो दीस आतां उत्सव म्हूण मनोवपाची लोकांक संवय जाल्या. ताका लागून साबार वाठारांनी, गांवागांवांनी, शारांनी पार्ट्यांचें आयोजन ही आतां नविदाद उरूंक ना. मजगतीं, अस्तमत्या वर्साक निरोप दिवचे खातीर ल्हान भुरग्यांनी ओल्ड मॅनाचो पुतळो तयार केल्लो. तो रस्त्याचेर दवरून गाडयो आडावन पयशे एकठांय करतना तीं दिसतलीं. तातूंत बिगर गोंयकारांचीं भुरग्यांचो चड आस्पाव आशिल्लो. कांय वाहन चालकांनी ह्या प्रकाराचेर नाराजी उक्तावन अशा भुरग्यांचेर पुलिसांनी कारवाय करची, अशी मागणी केली.