बायणा दर्यादेगेर उबारतले पुलीस चौकी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उपअधिक्षक सलीम शेख हांणी केली पळोवणी

वास्को: बायणा दर्यादेगेर गुंडगिरीन परतून तकली वयर काडची न्हय, थंय येवपी पर्यटकांक तशेंच थळाव्या लोकांक कसलोच त्रास जावचो न्हय हे खातीर पुलीस चौकी उबारपा खातीर वास्कोचे उपअधिक्षक सलीम शेख हांणी यत्न चलयल्यात. फाटल्या दोन दिसां सावन ते बायणा दर्यादेगेर भेट दिवन थंयचे परिस्थितीची पळोवणी करीत आसात. तांणी खंय पुलीस चौकी उबारप योग्य थारतलें हे संबंदी पळोवणी केली. ताका लागून येता त्या आठ दिसांत थंय नवी पुलीस चौकी पळोवंक मेळटली.

बायणा दर्यादेगे वयल्या हनुमान देवळाचे पुरयत आनी हेरांक कांय थळाव्या तरणाट्यांनी मारपेट केल्ल्यान वातावरण तापिल्लें. थंय गुंडगिरी वाडल्या असो दावो कांय जाणांनी करून ती गुंडगिरी मोडून काडपाची गरज उक्तायिल्ली. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी लेगीत थंय कांय गुंड प्रवृत्तीचे तरणाटे बायणा दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक त्रास दीत आशिल्ल्याचो दावो केला. थंय पुलीस गस्तीची गरजूय तांणी उक्तायिल्ली. ह्या प्रकरणाची दखल घेवन सलीम शेख हांणी थंय कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय हे खातीर हालचाली सुरू केल्यात.

थंय येवपी पर्यटकांक कोणेच त्रास दिवचो न्हय हे खातीर दर्यादेगेर वास्को आनी मुरगांव पुलीस स्टेशनाचे पुलीस गस्त घालतले. थंय पुलीस वाहनांय तैनात करतले. थंय पुलीस चौकी उबारले उपरांत पुलीस उपनिरिक्षका सयत हेर पुलीस तैनात करतले. थंय 24 वरां पुलीस उपलब्ध आसतले. ताका लागून थंयच्या गुंड प्रवृत्तीच्या तरणाट्यांचेर नियंत्रण येतलें. पयलींची बायणा पुलीस चौकी रवींद्र भवनाचे फाटल्यान आसा. पूण ते चौकीची पूर्णपणान दुर्दशा जाल्या. ते खातीर नवे सुवातेंत पुलीस चौकी उबारतले अशें समजता.

सद्या बायणा दर्यादेगेर विक्रेत्यांची संख्याय वाडल्या. पूण तांणी मेळत थंय आपलो वेवसाय सुरू केला. मुरगांव पालिकेन लक्ष घालून थंयच्या विक्रेत्यांची सोय करची. पार्किंगेचीय परिस्थिती भिरांकूळ आसा. पार्कींग करतना शिस्त नाशिल्ल्यान लोकांक दर्यादेगेर वचपा खातीर वाटूच मेकळी नासता. हे संबंदी पार्किंगेची सोय वेवस्थीत करपाची गरज आसा.