बांबोळे गांजो प्रकरण, हाॅस्टेल वाॅर्डनाक कारणां दाखय नोटीस

संग्रहीत फोटो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बांबोळेच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या चल्यांच्या वसतीघरांत (हाॅस्टेलांत) 700 रुपया मोलाचो 7 ग्राम गांजा सांपडलो. वाॅर्डन डॉ. झिलिओ डिमेलो हांकां कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या. ह्या प्रकरणांत गोमेकाॅचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार हांणी 48 वरां भितर स्पश्टीकरण मागलां.

हे घडणुकेची म्हायती बॉयज हॉस्टेलांत काम करपी सुरक्षा रक्षकान दिल्या. ते प्रमाणें – 25 मे दिसा फांतोडेर 4 वरांचेर एमबीबीएसाच्या दुसऱ्या वर्सांत शिकपी चार विद्यार्थी नशेंत आसतना एके चली विद्यार्थ्या वांगडा बॉयज हॉस्टेलांत भितर सरपाक लागले. त्या वेळार ड्युटीचेर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकान हरकत घेवन तांकां भितर सरपाक दिवंक ना. अशें आसतना विद्यार्थ्यांनी तिका हॉस्टेलांतल्या 27 क्रमांकाच्या रूमांत व्हेली. सुरक्षा रक्षकान गोमेकाॅच्या आवटपोस्टा वयल्या पुलिसांक कळयलें. ते उपरांत पुलिसांनी कुडींत वचून तपासणी केली, त्या वेळार एके चलये सयत चार जाण नशेंत आशिल्ले. सोऱ्याच्यो बाटल्यो, गांजाचीं पॅकेट आनी हेर वस्तू मेळ्ळ्यो. उपरांत तांकां पुलीस चौकेंत व्हेले.
मजगतीं, सुरक्षा रक्षकान ही घडणूक डीन आनी हेरांक कळयली. मजगतीं, वाॅर्डन डॉ. झिलीयो डिमेलो हांणी पुलीस कागाळ दाखल करप सोडल्यार संबंदीत विद्यार्थ्यांचेर कांयच कारवाय करूंक ना. वयल्यान विद्यार्थ्यांक वांटावपाचो यत्न केल्ल्यान तांकां शो कॉज नोटीस जारी केल्या.