बांद फुटल्ल्यान शिद्दोटेंची शेतां उदकांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः शिद्दोटें- शिरोडें हांगा फाटल्या शेनवारा बांध फुटल्ल्यान सुमार 700 परस चड जाणाचीं शेतां उदका पोंदा गेल्यांत. कांय दिसां पयलीं लावणी केल्लीं शेतां उदका खाला गेल्ल्यान शेतकारांचेर व्हडले संकश्ट कोसळ्ळां. सरकारान व्हो बांद सारको करपा कडेन फाटल्या तीन वर्सां सावन आडनदर केल्यान ही पाळी आयिल्ले खातीर शेतकार सध्या सामके तिडकल्यात.
शेनवाराक अकस्मात ह्या खाजन शेताच्या  बांदाक व्हडलें खावटें पडले. तळपणे, सक्रें, आक्सण, शिरवाडो, तारीवाडो, बाजार शिरोडें, वेटल, भेळे, नायकातड आनी हेर कडेन आशिल्ल्या शेतांनी जुवारी न्हंयेच खारें उदक भरलां. 350परस चड शेतकार हो बांद सारको करपाचो यत्न करतात. शिरोडें फेरी धक्क्या सावन सुमार 1.7 किलोमीटर अंतराचेर खावटें पडल्ल्या सुवातेर ट्रक व्हरपाक मेळना देखून आडमेळे तयार जाल्यात. मंगळाराक दनपारां माती आनी फातोर घालून दोन ट्रक शेतकारांनी फेरी धक्क्या कडेन व्हेले मात फेरयेंतल्यान ट्रक व्हरपाक अधिकाऱ्यांनी न्हयकार दिलो. ताका लागून तिडकल्ल्या शेतकारांनी शिरोडें-रायस फेरी सेवा बंद करपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत हे ट्रक फेरयेंतल्यान व्हेलें.
बांद फुटिल्ल्याची म्हायती दिवंन लेगीत संबंदीत खात्याचे अधिकारी मंगळारा लेगीत बांदाचे सुवातेर येवंक नाशिल्ल्यानन शेतकारांनी तिडक उक्तायल्या. शिद्दोट्टं खाजन शेतकार संघटनेचो पदाधिकारी मिलिंद मामलेकारान शेतकार फाटल्या तीन वर्सा सांवन बांदाची दुरुस्ती करपाची मागणी करतात. मात सरकारान ताचे कडेन आडनदर केल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट कोसळ्ळां अशें पत्रकारांक सांगलें.
मजगतीं, उदकान भरिल्ल्या साळावली धरणाचें उदक जुवारी न्हंयेत सोडटाले. ताका लागून आडपय आनी दुर्भाट हांगचे फेरी धक्के उदका खाला गेल्यात. शिरोड्या हांगच्या बांदाक खावटें पडपाक साळावलीचें उदक कारण आसा
अशें शेतकार सांगतात.