बँकांनी थळावी भास समजुपी कर्मचाऱ्यांची भरती करची: अर्थ मंंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थळावे भाशेंतल्यान संवाद जावपाची गरज

मुंबय : ज्या, ज्या वाठारांनी जी भास लोक उलयतात, ती भास समजुपी कर्मचाऱ्यांची भरती बँकांनी करपाक जाय. थळावे भाशेंतल्यान लोकां कडेन बँक कर्मचाऱ्यांनी संवाद सादपाक जाय अशें केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हणलें.

भारतीय बँक संघटणेच्या 75वे वर्सुकी बसकेक उलयतना तांणी हें मत उक्तायलें. बँको फक्त वेवसाय करतात. नागरिकां मदीं नैतीक मुल्यांची रुजवण बँकां कडल्यान जायना, अशें तांणी सांगलें.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ बरोडा, इंडियन ओवरसीज बँक, अशा बऱ्याच राष्ट्रीय बँकांचे फांटे गोंयांत आसात. शारां सयत गावगिऱ्या वाठारांनी बँकांचे फांटे आसात. बँकांचे कर्मचारी बिगर गोंयकार आशिल्ल्यान ते हिंदी वा इंग्लीश उलयतात. कोंकणी वा मराठी भास तांकां येना. हाका लागून सामान्य गोंयकारांची बरीच गैरसोय जाता. कोंकणी वा मराठींतल्यान विचारणा केली जाल्यार अधिकारी वा कर्मचारी प्रतिसाद दिनात, असो अणभव खूबशा लोकांक आसा. हे फाटभुंयेर केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन हांचें उलोवप आनी सुचोवणी गोंया खातीर म्हत्वाची​ थारता.

वेवसाय करपाचो जालो तरी थळावे भाशेंतल्यान संवाद सादपाची गरज आसता. एखादो मनीस हिंदी उलयना म्हूण तो राष्ट्रभक्त थारना, अशें ना. विविधताय हें देशाचें खाशेलेपण आसा. तरेकवार भाशा, तरेकवार रिती तशेंच तरेकवार पंथांचे लोक भारतांत आसात. त्या, त्या वाठारांनी थंयची भास कर्मचाऱ्यांनी उलयली जाल्यार एकचार तयार जातलो. बँकांक वेवसायीक लाव जातलो, अशें अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन हांणी म्हणलें.