फोणुकलांक लागून मेरशी- चिंबलरस्तो जाला येरादारीक धोक्याचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पोरणे गोोंयः मेरशी- चिंबर रस्त्यार सगले कडेन फोणकुलां पडिल्ल्यान तो येरादारीक धोक्याचो जाला. ताचे वयल्यान लोकांक चलून वचपाक लेगीत सारकें मेळना. स म्हयन्यां आदीं वीज केबल घालपा खातीर हो रस्तो फोडल्लो. अजून लेगीत हें काम चल्लां. रस्त्याचेर पडिल्लीं फोणकुलां पुरयनास्तना सोडून दिल्यांत. एप्रील- मे म्हयन्यांत ती पुरोवपाक जातालीं अशें चिंबलाक रावपी अजय खोलकार हांणे सांगलें.
फोणकुलांनी रबल्स घातल्यात मात पावसाच्या उदकांत ते व्हांवन गेल्यात आनी फोणकुलां चड रूंद जाल्यांत. ह्या रस्त्याक लागून दुचाकींक अपघात जावपाची शक्यताय आसा. दुचारी फाटल्यान बसपी बायलांक ह्या रस्त्याचो चड धोको आसा अशें खोलकार हाणे सांगलें.
रस्तो सारको करपाक कोणी तरी मरपाची बांदकाम खातें वाट पळयता आसुएं. कोणाचोय जीव वच्चे पयलीं रस्तो सारको करपाची चिंबलकारांची मागणी आसा.