फोडें वाठारांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः फोंडें शार वाठारांतल्या रस्त्यांची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान लोकांक आनी वाहनचालकांक ताचीसामकी तकलीफोड जावपाक लागल्या. रस्त्यांनी वचत थंय फोणकुलां पडल्यान. रस्त्यांनी चलत वचपी लोकांक लेगीत तांचो त्रास जावपाक लागला. चवथी पयलीं तरी हीं फोणकुलां पुरोवन लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी जाता.
फोंडें उजो पालोवपी दलाच्या कार्यालया सामकार, वारखंडे, शांतीनगर, तिस्क, काजीवाडो, वयलो बाजार, कुर्टी, सान्ताक्रुज, खडपाबांद, दाग, कदंब बसस्टॅण्ड आनी हेर कडेन रस्यार फोणकुलां पडून ते येरादारीक धोक्याचे जाल्यात. खांडेपार वाठारांत लेगीत राष्ट्रीय म्हामार्गार पडिल्ल्या फोणकुलांक लागून अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या.
पावसाक लागून रस्त्यांची चडूच आवतिकाय जाल्या. कांय म्हयन्यां पयलीं घातिल्लें हॉटमिक्स डांबर उदकाच्या प्रवाहांत व्हांवन गेलां. खांडेपार हागच्या अंडरपासा लागी रस्त्याचेर पडिल्लीं फोणकुलां चड धोक्याचे जाल्यात. गोंयां भायल्यान येवपी वाहन चालकांक फोणकुलांनी उदक भरल्ल्यान तांचो अदमास येना आनी ताका लागून अपघात जावपाची चड भिरांत आसा.
फाटल्या कांय वर्सां सावन शारांत मलनिस्सारण प्रकल्पाचें काम सुरू आसा. ते खातीर रस्त्यांनी बांदिल्ली चेंबरां सारकी करूंक नाशिल्ल्यान थंय सगले कडेन फोणकुलां पडिल्लीं दिसतात. दागा हांगा बांदकाम खात्याच्या कार्यालया कडेन पुराय रस्तो फोणकुलांनी भरला. ताका लागून दुर्भाट, आडपय आनी तळावली वाठारांत यो-वच करपी वाहनांक बरीच सर्कस करची पडटा.