फोंणकुलांक लागून अटल सेतू जावपाक लागलां अपघातांचें केंद्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः मांडवी न्हंये वयल्या अटल सेतू पुलाचेर पडिल्लीं फोंणकुलां अपघात जावपाक कारण थारतात. तांका लागून पुलाचेर सेगीत अपघात जावपाक लागल्ल्यान हो पूल आतां अ्पघातांचें केंद्र जालां. मेरशे ते पणजे मजगतीं पुलाचेर ल्हान-व्हड फोंणकुलां पडल्यांत. ती चुकोवपाच्या वाहनांच्या ड्रायव्हरांच्या यत्नाक लागून अपघात जातात.
पुला वयलीं फोंणकुला चुकोवपा  खातीर वाहनांचो वेग अकस्मात कमी करतात. फुडें वचपी वाहनाचो वेग कमी जातकूच फाटल्यान फास्ट येवपी वाहनाचो फुडल्या वाहनांक धपको बसता. मागीर एका फाटल्यान एक अशी आशिल्लीं वाहना एकमेकाक धपको दितात.
आयतार सांजे अशेत तरेन फोंणकुलां चुकोवपाच्या नादांत एका वाहन चालकान वेग कमी करतकूच फाटल्यान येवपी दोन वाहनां एकमेकाक आपटलीं. नेटाच्या धपक्याक लागून एक वाहन डिव्हायडराचेर वचून थीर जालें. तीन वाहनांच्या ह्या अपघातांत नशिबान कोणाक कांय जालें ना. सध्या अटल सेतू वयलीं ही फोंणकुलां वाहना चलयतल्यांच्या जिवाचेर येवपाक लागल्यांत. ती पुरयलीं ना जाल्यार अटल सेतू चड धोक्याचो थारपाची शक्यताय अशें वाहन चालकांनी सांगलें
राज्य सरकारान पाटो वाठारांतली येरादारीची कोंयडीची समस्या सुटावी करपा खातीर मांडवी न्हंयेचेर हो तिसरो पूल बांदलो. मात पुलाचेर मेळत थंय फोंणकुलां पडिल्ल्यान हो पूलच आतां अपघाताचें केंद्र जावपाक लागलां.