फोंड्यां मातता कोयराचो भस्मासूर

तिस्क उसगांवां बायपास रस्त्या कुशीक जाल्ली कोयराची रास.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हामार्गा कुशीक कोयर; सीसीटीव्हींचें जालां बुजगावणें

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: फोंडें म्हालांतल्या राष्ट्रीय म्हामार्गाचे कुशीक व्हड प्रमाणांत कोयर उडयतात. नितळ भारत मोहिमे खाला घराघरांतलो कोयर रस्त्याचे कुशीक उडयतात, अशें दिसून आयलां.

नितश भारत नितळ गोंयच्या नांवा खाला स्वताचो वाठार नितळ दवरून भौशीक सुवातांचेर केल्ल्यो कोयराच्यो राशी खूब कडेन दिसतात. सरकारा वतीन चालू आशिल्ली जनजागृती सध्या उणी जाल्ल्यान कोयराचे समस्ये विशीं अजून मेरेन लोक गंभीरपणान घेनात, हें ह्या म्हालांतल्यो कोयराच्यो राशी पळयल्यार स्पश्ट जाता.

घराघरांतलो कोयर एकठांय केले उपरांत ताचो विलो लावपाचो कोणूच गंभीरपणान विचार करिनात. एकठांय केल्लो कोयर मेळत थंय उडयतात. चड करून सकाळच्या वेळार गाडयांनी कामाच वचपी खूबशे लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना दिश्टी पडटात. तशेंच कांय जाण पुला वयल्यान न्हंयेंत लेगीत कोयर उडयतना दिसतात. कांय पंचायतींनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात, पूण ते वेवस्थीत चलनाशिल्ल्यान पंचाय मंडळाची लेगीत गोची जाल्या, अशी म्हायती मेळ्ळ्या.

तिस्क उसगांव, ढवळी आनी बेतोडेंच्या बायपास रस्त्या कुशीक व्हड प्रमाणांत कोयराची रास जाल्ली दिसता. कांय कडेन सीसीटीव्ही बसयल्यात, पूण चडशे लोक ताचे कडेन आडनदर करून कोयर उडोवपाक मातूय भियेनात. हाचें कारण म्हणल्यार ते सीसीटीव्ही कॅमेरा बंदूच आसात हें तांकां खबर आसा.

फांतोडेर आनी रातच्या काळांत खूब जाण गाडयांनी कोयर हाडून रस्त्या कुशीक उडयतना दिसतात. ह्या कोयराक लागून त्या वाठारांत घाणीचें साम्राज्य पातळ्ळां.

फोंडें म्हालांतल्या खूबशा पंचायत मंडळांनी कोयर प्रकल्प खरेदी केल्यात, पूण तातूंतले कितलेशेच प्रकल्प बंद स्थितींत आसात. ओलो कोयर एकठांय करून प्रकल्पांत ताचो विलो लायलो जाल्यार कोयराची समस्या नियंत्रणांत येवं येता. पूण कोयराचें योग्य तरेन वेवस्थापन जायनाशिल्ल्यान कोयराची समस्या दिसानदीस गंभीर जायत चल्ल्या.

कोयराचें वेवस्थापन जाग्यार घालचें: सामंत

गोंयांतल्या सगळ्या पंचायतींनी कोयरा संबंदांत आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा. पंचायत वाठारांत कोयर प्रकल्प चालीक लावन एकठांय केल्ल्या कोयराचो योग्य पद्दतीन विलो लावपाचो यत्न करपाक जाय. ते खातीर सरकाराच्या विवीध येवजण्यांचो लाव घेतना थळाव्या लोकांक लेगीत विस्वासांत घेवपाची गरज आसा. कोयर प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान थळाव्यांक रोजगार तशेंच बागायतींत लागपी सारें तयार जातलें. ताका लागून दरेके पंचायतीन पयलीं कोयर वेवस्थापन जाग्यार घालपाची गरज आसा, अशी प्रतिक्रिया समाज सेवक हेमंत सामंत हांणी सांगलें.

लोकांनी आपणें फुडाकार घेवचोः सुर्लकार

गोंय कोयर मुक्त करचे खातीर दरेकल्याच्या आदाराची गरज आसा. पूण दरेकलो स्वताच्या घरांतलो कोयर रस्त्याचे कुशीक उडोवन मेकळे जातात. ताका लागून कोयराचो विलो योग्य तरेन लावपाक मेळना. रस्त्याद सुण्यांचो आनी हेडग्या गोरवांचो वावर ह्या वाठारांत वाडटा. तीं अपघातांकूय कारण थारतात. घरांतल्या कोयराचें वेवस्थापन जाग्यार घालचे खातीर लोकांनी स्वता फुडाकार घेवचो. पोरणें गोंयच्या फेस्ता उपरांत त्या वाठारांतलो कोयर एकठांय करून व्हाळांत उडोवपाचो प्रकार घडिल्लो. सरकारान अशा प्रकारां आड खर कारवाय करून सैमाची राखण करपाची गरज आसा, अशें शांबा सुर्लकार हांणी सांगलें.

कोयर उडोवप्यां आड कारवायेची गरजः नायक

रस्त्याचे कुशीक कोयर उडोवप्यांची संख्या वाडत आसा. हे संबंदांत वाठारांत पुलीस गस्त वाडोवन कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा. भौशीक सुवातांचेर कोयर उडोवपाक सरकारान बंदी घातली जाल्यार स्थिती सुदरपाक मजत जातली. तेचवरी कोयर उडयतना कोणूय दिसलो जाल्यार थळाव्या लोकांनी लेगीत ताका आडावपाची गरज आसा, अशें बांदोडेंचे आदले सरपंच राजेश नायक हांणी सांगलें.