फोंडें येरादारी पुलिसांनी 1,90,72,500 रुपयांचो महसूल केलो एकठांय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जानेवारी ते डिसेंबर मेरेन 44,925 वाहन चालकां आड कारवाय

फोंडें: येरादारी पुलिसांनी फोंडें आनी धारबांदोडें म्हालांतल्या विवीध सुवातींनी नेमांक पाळो दिनाशिल्ल्या चालकां आड खर कारवाय करून 1,90,72,550 रुपया महसूल एकठांय केलो. जानेवारी ते डिसेंबर मेरेन वट्ट 44925 वाहन चालकां आड दंडात्मक कारवाय केली. अस्तंत्या वर्सा हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ले, घातक पार्कींग आनी फिल्मींग मोटार चालकां आड चड कारवाय जाल्ल्याची नोंद येरादारी पुलीस स्टेशनार दिसून आयली.

अस्तंत्या वर्सा सगल्यांत चड हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ले 6,229, घातक पार्कींग 7193 आनी फिल्मींग मोटार 5039 चालकां आड कारवाय केली. तशेंच गतीन वाहन चलोवप 2076, ओव्हरटेक 479, सोऱ्याचे घुंवळेंत वाहन चलोवप 143, वाहन चलयतना मोबायलाचेर उलोवप 107, सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ले 3551, नो एंट्री 4380, नंबल प्लेट नाशिल्ले 1008, वेवस्थीत नंबर प्लेट नाशिल्ले 3609 आनी हेर नेमांक पाळो दिनाशिल्ल्या चालकां आड येरादारी पुलिसांनी कारवाय केली.

फोंडें येरादारी पुलिसांनी 2021 वर्सा वट्ट 44925 वाहन चालकां आड कारवाय करून 71,23,150 रुपयांचो महसूल एकठांय केल्लो. पूण 2022 वर्सा दुपेटीन महसूल एकठांय करपाक येरादारी पुलिसांक येस आयलें. मुखेल म्हणल्यार ह्या वर्सा सावन खर येरादारी नेमांची अंमलबजावणी सुरू केल्ल्यान अदीक महसूल सरकारी तिजोरेंत जमा जालो.

येरादारी पुलीस निरिक्षक कृष्णा सिनारी हांणी विवीध सुवातींनी येरादारी नेमांक पाळो दिनाशिल्ल्या वाहन चालकां आड दंडात्मक कारवाय केल्या. येरादारी पुलीस कर्मचारी कारवाय करपा सयत लोकां मदीं जागृताय लेगीत करतात. हायस्कुलांनी विद्यार्थ्यांक लेगीत येरादारी नेमांचे धडे दितात. येरादारी नेमांक पाळो दिवन रस्त्या वयल्या अपघातांची संख्या उणो करपाचो यत्न करीत आशिल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलें.