फोंडें येरादारी पुलिसांची 2106 वाहन चालकां आड दंडात्मक कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

13,42,700 रुपयांचो महसूल केलो एकठांय

फोंडें: गोंयांत एप्रील म्हयन्या सावन नवो येरादारी कायदो लागू जाले उपरांत फोंडें येरादारी पुलिसांनी विवीध सुवातांनी कारवाय करून 2106 वाहन चालकां आड दंडात्मक कारवाय केल्या. एकाच म्हयन्यांत दंडात्मक कारवाय करून 13,42,700 रुपयांचो महसूल एकठांय केला.

फोंडें येरादारी पुलीस फोंडें आनी धारबांदोडें म्हालांतल्या वेगळ्यावेगळ्या सुवातांनी रस्त्यार रावन नेम मोडपी चालकां आड कारवाय करतात. एकाच म्हयन्यांत केल्ले कारवायेंत फिल्मींग केल्ल्यो मोटारी 208, नंबर नाशिल्ल्यो दुचाकी 75, हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ले 270, सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ले 18, गतीन वाहन चलोवपी 149, लायसन नाशिल्ले 4, तशेंच सोर्‍याचे घुंवळेंत वाहन चलोवपी 4 चालकां आड फोंडें येरादारी पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला.

फोंडें म्हालांतल्या मडकय, शिरोडें, फोंडें आनी प्रियोळ, धारबांदोडें म्हालांत मोलें, कुळें, सांकड्डें आनी सत्तरी सत्तरी म्हालांतल्या उसगांव-गांजे पंचायत वाठारांत येरादारी पुलिसांनी कारवाय केली.

फोंडें सयत तिस्क उसगांव वाठारांत लेगीत व्हड संख्येन खूबशा दुचाकींचेर सारके नंबर घालिनात. ताका लागून आपत्कालीन वेळार पुलिसांक वाहनाचो सोद घेवपाक कठीण जाता. तशेंच खूबशे तरणाटे दुचाकी घेवन कांय वाठारांनी रेस लायततल्याच्यो कागाळी लोकां कडल्यान आयकूंक येतात. ताका लागून ह्या वाठारांत येरादारी पुलीस कर्मचाऱ्यांचो बंदोबस्त दवरपाची गरज आसा.