फोंडें म्हालांतल्या पंचायतींनी फाटल्या 5 वर्सांत संगीत कदेलाचो खेळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

19 पंचायतींनी 18 सरपंच, 20 उपसरपंच हांचे आड अविस्वास थाराव दाखल

कुर्टी-खांडेपार पंचायतींत सगल्यांत चड 9 सरपंचाची निवड

फोंडें: म्हालांतल्या वट्ट 19 पंचायतींनी फाटल्या पांच वर्सांत संगीत कदेलाच्या खेळांत सरपंच आनी उपसरपंच सेगीत बदलपाच्यो घडणुको घडल्यात. फाटल्या पांच वर्सांत म्हालांतल्या 19 पंचायतींनी वट्ट 18 सरपंचा आड आनी 20 उपसरपंचा आड अविस्वास थाराव दाखल जाला. तशेंच कितल्याशाच सरपंचांनी आनी उपसरपंचांनी स्वता जावन राजिनामे दिल्यात. कुर्टी खांडेपार पंचायतींत सगल्यांत चड 9 सरपंचाची निवड करून एक आगळो वेगळो विक्रम नोंद केला. उपरांत वेलिंग प्रियोळ कुंकळयें आनी बांदोडें पंचायतीच्या सरपंचाचेर दरेकी चार फावटी अविस्वास थाराव दाखल केल्ल्याची नोंद फोंडें गट विकास कचेरेंत दिसून येता.

फोंडें म्हालांत फाटल्या पांच वर्सांत कुर्टी-खांडेपार पंचायतीच्या 4 सरपंचा आड अविस्वास थाराव दाखल जाला. तशेंच कांय सरपंचांनी स्वता जावन राजिनामो दिल्ल्याचें कुर्टी खांडेपार पंचायतीक सद्या 9 सरपंच लोकांक मेळ्ळ्यात. उपरांत बांदोडें 4, वेलिंग प्रियोळ कुंकळयें 3, बेतोडें 2, बोरी 1, दुर्भाट 1, मडकय 1, पंचवाडी 1 आनी तिवरें वरगांव 1 ह्या पंचायतींत सरपंचा आड अविस्वास थाराव दाखल जाल्ले.

फोंडें म्हालांत फाटल्या पांच वर्सांत कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या उपसरपंचा आड 4, बेतोडें आनी मडकय दरेकी 3, वेलिंग प्रियोळ कुंकळयें आनी वळवय पंचायतींत दरेकी 2 आनी बांदोडें, बोरी, दुर्भाट, केरी आनी तिवरें वरगांव पंचायतीच्या उपसरपंचा आड दरेकी एक फावटी अविस्वास थाराव दाखल जाल्ल्याची नोंद गट विकास अधिकारी कचेरेंत जाल्या. तशेंच हेर कांय पंचायतींत सरपंच आनी उपसरपंचांनी राजिनामो दिल्ल्यान नव्या उपसरपंचाची निवड केल्या.

फोंडें म्हालांतल्या बांदोडें, वाडी तळावली, वेरें-वाघुर्में, शिरोडें, केरी, भोम-अडकोण आनी बेतकी-खांडोळा पंचायतीच्या सरपंचांनी 5 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय केला. राजेश कवळेंकार (बांदोडें), दिलेश गांवकार (वाडी-तळावली), सत्यवान शिलकार (वेरें-वाघुर्में), अमीत शिरोडकार (शिरोडें), अनिशा गावडे (केरी), सुनील भोमकर (भोम-अडकोण) आनी दिलीप नायक (बेतकी-खांडोळा) ह्या सरपंचांचो आस्पाव आसा.