फोंडें, धारबांदोडें म्हालांत उटंगार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोन्यां कोसळ्ळें पालसण; निरंकाला रस्तो उदका खाला; कांसावली-मोल्यां रस्त्यार लवंडली मोटार

फोंडें: फोंडें आनी धारबांदोडें म्हालांत मंगळारा उटंगाराचो पावस पडलो. फोंडें म्हालांतल्या कोनें-प्रियोळा पालसण कोसळ्ळें जाल्यार दावकोण-धारबांदोडें आनी निरंकाल-बेतोडें हांगासरलो रस्तो उदका खाला गेल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाली. कोन्यां पालसण कोसळिल्ल्यान सुमार वरभर फोंडें-पणजी म्हामार्गा वयली येरादारी ठप्प जाली. दुदसागर न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान दावकोण गांवांत उपजिल्होधिकारी निलेश धायगोडकार हांच्या मार्गदर्शना खाला वाठारांत पुलीस तशेंच हेर कर्मचारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आसात.

पोरूं वर्सा जुलय म्हयन्यांत दुदसागर न्हंयेक हुंवार येवन दावकोण गांवांतलीं सुमार 30 परस चड घरां उदका खाला वचून व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें. सोमारा सावन गांवांतल्या रस्त्यार उदक भरिल्ल्यान उपजिल्होधिकारी निलेश धायगोडकार हांणी मंगळारा दनपारां गांवांत वचून पळोवणी केली. उदकाची पातळी वाडून घरांनी उदक आयल्यार मजत करपा खातीर खासा एक पंगड गांवांतल्या लोकां खातीर तैनात दवरला.

तशेंच काल (मंगळारा) सकाळ सावन गांवांतल्या रस्त्यार पुलीस तैनात दवरल्यात. निरंकाला लेगीत मुखेल रस्तो उदका खाला गेला. ताका लागून येरादारी तिस्क-उसगांव मार्गान वळयली. सांजवेळा उसरां कांय घरांनी उदक गेल्ल्याची खबर गोपां कडल्यान मेळ्ळी.

कोने-फर्मागुडयेर राष्ट्रीय म्हामार्गार दनपारां पालसणा सयत झाड कोसळ्ळें. ताका लागून फोंडें-पणजी मार्गा वयली येरादारी आडावन उरली. सुमार एक वर येरादारी ठप्प जाल्ल्यान रस्त्याच्या दोनूय वटांनी वाहनांच्यो रांगो दिसून आयल्यो. फोंडें येरादारी पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली. कांय वाहनां फर्मागुडये वयल्या गोवा अभियंत्रिकी म्हाविद्यालया कुशीच्यान वळयली.

मंगळारा सकाळ सावन विवीध सुवातांनी झाडां कोसळपाचे प्रकार घडले. शिरोडें, बोरी, वळवय आनी हेर वाठारांनी झाडां कोसळ्ळी. गांजे-उसगांवां रस्त्यार झाड पडलें. ताका लागून वाळपय ते फोंडें मार्गा वयली येरादारी आडावन उरली. फोंडें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून रस्त्यार पडिल्लीं झाडां कुशीक काडले उपरांत येरादारी सुरळीत जाली. सांजवेळा उसरां करंझाळ-मडकय रस्त्यार लेगीत उदक भरिल्ल्यान येरादारीचेर परिणाम जालो.

सांकोड्ड्या पंचायत वाठारांत येवपी देवूळमळ हांगासरलो पूल सोमारा सावन रगडा न्हंयच्या उदका खाला गेला. तशेंच कांसावली-मोल्यां लेगीत राष्ट्रीय म्हामार्गार उदक भरिल्ल्यान मार्गा वयले येरादारीचेर परिणाम दिसून आयलो. जाल्यार सोमारा रातीं रस्त्यार उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान गतीन धांवपी एक मोटार रस्त्याचे कुशीक लवंडली. पूण सुदैवान कोणूच जखमी जावंक ना.