फोंडेंच्या उपजिल्होधिकाऱ्यान खात्यांच्या अधिकाऱ्यां कडेन घेतली बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बुडून मरण येवपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान चर्चा

फोंडें: फोंडें वाठारांतल्या न्हंयांनी आनी तळयांनी बुडून मरण येवपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान ते संबंदी सुरक्षेचे उपाय करपा खातीर फोंडें म्हालाचे उपजिल्होधिकारी प्रदीप नायक हांणी काल (मंगळारा) सकाळीं विवीध अधिकाऱ्यांची बसका घेवन चर्चा केली. म्हालांत आशिल्ल्या तळयांची संख्या तशेंच हेर म्हायती दिवपाचो आदेश कृशी आनी उदकास्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या वेळार उपजिल्होधिकाऱ्यान दिलो.

काल घेतिल्ले बसकेंत मामलेदार विमोद दलाल, गोवा कॅनाचे रोलांड मार्टिन्स, फोंडें उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी सुनील मोरजकार, पुलीस उपनिरिक्षक रश्मी भाईडकार, सहाय्यक कृशी अधिकारी ओंकार देसाय आनी हेर खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले.

म्हालांतल्या विवीध बागायतींत आशिल्ल्या तळयां भोंवतणी दुरीग बांदप गरजेचें आसा. ते खातीर सगल्या बागायतींत आशिल्ल्या तळयांचे स्थिती विशीं म्हायती एकठांय करपाचो आदेश उपजिल्होधिकारी प्रदीप नायक हांणी दिलो. ह्या वेळार रोलांड मार्टिन्स हांणी बुडून मरण येवपाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान स्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी एकामेकांक सहकार्य करपाचें आवाहन केलें.

गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलांड मार्टिन्स हांणी फोंडें म्हालांतल्या न्हंयांनी बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको दीसपट्ट्यो वाडत आसात. हे संबंदी विवीध खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संघटीतपणान उपाय केल्यार बुडून मरण येवपाची संख्या उणी जावपाक मजत जातली. केरी हांगा दोन ल्हान भुरग्यांक तळयेंत बुडून मरण आयलें. ताका लागून बागायतींत आशिल्ल्या तळयेचे सुरक्षीततायेचो प्रस्न वयर सरला. फोंडें म्हालांत चडांत चड बागायती आशिल्ल्यान तळयेची संख्या लेगीत चड आसतली. तळयांची सगली म्हायती दिवपाचो आदेश उपजिल्होधिकाऱ्यान विवीध खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्ल्याचें सांगलें.

दुदसागर न्हंयचेर खूबशे बंदारे आसात. मे म्हयन्यांत बंदाऱ्यांतल्यान उदक सोडटात. पूण उदकास्रोत खात्या वतीन सकयल्या वाठारांतल्या लोकांक सतर्क रावपाची शिटकावणी दिनाशिल्ल्यान फाटल्या आयतारा कोडार वाठारांत एका गोंया भायल्या तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. फुडारांत उदकास्रोत खात्यान बंदाऱ्याचें उदक सोडचें पयलीं लोकांक सादूर करपाची गरज आशिल्ल्याचें रोलांड मार्टिन्स हांणी सांगलें.