फोंडकुलां नदरेक हाडून दिवपा खातीर खासा अॅप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडकुलां पुरोवपा खातीर कंत्राटदारांची वळेरी

पणजी : रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यांत असो बोवाळ सगलेच जाण करतात. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री तशेंच अभियंत्यांक मात फोंडकूल खंय पडलां तें कळना. फोंडकुलाचो आकार आनी ताचे ठिकाण कळपा खातीर खासा अॅप तयार करपाचो विचार आसा. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन हो अॅप तयार जातलो.

नागरिकांनी फोंडकुलांचे फोटे काडचे आनी ते अॅपार धाडचे. हाचे उपरांत कंत्राटदारांक फोंडकुलां पुरोवपाचे आदेश खात्या वतीन दितले. तशेंच फोंडकुलां पुरोवपा खातीर कंत्राटदारांची वळेरी तयार जातली. म्हाल वा नगरपालिके प्रमाण ही वळेरी आसतली. हाका लागून पुराय राज्यांत तरेकवार कंत्राटदार फोंडकुलां पुरोवपाचो वावर करतले. थारावीक वाठारांतलीं फोंडकुलां थारावीक कंत्राटदार पुरयतले अशी म्हायती भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिली.

रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यांत असो बोवाळ सगलेच जाण करतात. मात हीं फोंडकुलां खंय पडल्यांत तीं कळना. अॅप तयार जाले उपरांत ठिकाण तशेंच फोंडकुलांचो आकार कळपाक मजत जातली. लोकांचें सहकार्य गरजेचें आसा. एखादें फोंडकूल पुरयलें आनी उपरांत पावस पडलो, जाल्यार थंय परतून फोंडकूल तयार जावप शक्य आसा. तशेंच कांय रस्त्या वेलीं फोंडकुलां नदरेक येवपाक कळाव जाता. अॅप तयार जाले उपरांत ही समस्या पयस जातली. तशेंच रस्ते तशींच व्हड कामां करपी कंत्राटदार फोंडकुलां पुरोपावचीं कामां करपाक तयार नासतात.

रस्त्या वेलीं फोंडकुलां पुरोवपाचो वावर भौशीक बांदकाम खात्यान सुरू केला. पावसाक लागून फोंडकुलां पुरोवपाक आडखळ येता. पावसांत फोंडकुलांनी उदक भरून उरता. हाका लागून वावर करप शक्य जायना. रसत्यांच्या हॉटमिक्सिंगेचीं कामां लेगीत नेटान सुरू आसात. पावसाक लागून हॉटमिक्सींग काम लेगीत करप शक्य जायना. मॉन्सून अजून पावूंक नासलो तरी पावस सुरूच आसा.

पावस लागीं पाविल्ल्यान पावसा पयली सगलीं फोंडकुलां पुरोवप वा सगल्या रसत्यांचे हॉटमिक्सींग पुराय जावप कठीण आसा. हाका लागून पावसा पयली सगले रस्ते पॉट होल मुक्त जावप अशक्य आसा अशें भौशिक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.

घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी दिवपाक सरकाराचें प्राधान्य आसतलें. हाचे खातीर कांय प्रमाणांत रस्ते फोडचे पडटले. मडगांव शारात सगल्यांत पयली जोडण्यो दिवपाचें काम पुराय जातलें, अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.