फुडारांत काँग्रेसीचें नेतृत्व विजया कडेन?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसींत विलीन जावये, विचार सुरू

पणजी : 11 आमदारांतल्यान भाजपांत प्रवेश केले उपरांत प्रदेश काँग्रेस अडचणींत सांपडल्या. अशें परिस्थितींत काँग्रेसी वांगडा युतींत आशिल्लो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसींत विलीन करून आमदार विजय सरदेसाय हांचें कडेन पक्षाचें नेतृत्तव आनी विरोधी पक्षफुडारीपद दिवपाचो विचार काँग्रेसीच्या दिल्लींतल्या फुडाऱ्यांनी चलयला.
आठ आमदार फुटिल्ल्यान काँग्रेसी कडेन सध्या फक्त तिनूच आमदार उरल्यात. नेमा प्रमाण गोंयांत चार आनी ते परस चड आमदार आशिल्ल्या पक्षाक विरोधी पक्षफुडारीपद दिवपाक मेळटा. ताका लागून काँग्रेसी कडेन विरोधी पक्षफुडारीपद वचपाचे स्थितींत आसा. हातूंतल्यान मार्ग काडपाक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसींत विलीन केल्यार काँग्रेस आमदारांची संख्या चार जावन विरोधी पक्षफुडारीपद काँग्रेस कडेन उरतले, तशेंच प्रदेश काँग्रेसीक घटाय मेळपाक मजत जातली. हाचो पुराय विचार करूनच विजय सरदेसाय हांचें नेतृत्व स्विकारपाची तयारी काँग्रेसच्या दिल्लींतल्या फुडाऱ्यांनी सुरू केल्या.
दुसरे वटेन विजय सरदेसाय मूळ काँग्रेसीचेच. 2007ची विधानसभा वेंचणूक तांणी काँग्रेसच्या उमेदवारीचेर फातोड्ड्यांतल्यान लडयिल्ली. ह्या गजालींचो विचारूय दिल्लींतल्या फुडाऱ्यांनी केल्ल्याची म्हायती काँग्रेसींतल्या सुत्रांनी दिली.
मजगतीं, आठ आमदार भाजपांत गेले उपरांत गोंया सयत दिल्लींतल्या काँग्रेसीक परतून एकदा व्हड धपको बसला. काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर जिखून येवन आमदार भाजपांत प्रवेश करीत अाशिल्ल्यान मतदारां मदीं न्हयकारात्मक संदेश वचून ताचो फटको फुडल्या काळांत पक्षाक बसपाक शकता, हाची जाणीव काँग्रेसीक जाल्या. अशें परिस्थितींत विजय सरदेसाय हांचे मजतीन गोंयांत पक्षाक बरे दीस मेळोवन दिवपाच्या निर्णया मेरेन काँग्रेस फुडाऱ्यांनी विचार चलयला, अशेंय सुत्रांनी सांगलें.

गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसींत विलीन करून काँग्रेसीचें नेतृत्व आपूण करचें, असो कसलोच प्रस्ताव अजून आपणा कडेन येवंक ना. फुडारांत काँग्रेसी कडल्यान तसो प्रस्ताव आयल्यार ताचेर विचार जावप शक्य आसा.

  • विजय सरदेसाय, आमदार तशेंच अध्यक्ष गोवा फॉरवर्ड

आमी जांचेर ​विस्वास दवरलो तांणीच आमचो घात केलो. हातूंतल्यान राजकारणांत केन्नाय कितेंय घडपाक शकता हाचो अणभव गोंयकारांनी परतून एकदा घेतला. आमी सध्या शांत रावप पसंत केलां. फुडारांत कितेंय जावपाक शकता.

  • अमीत पाटकार, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस