फुटपाथा वयल्यान एका म्हयन्याचे चलयेचें अपहरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी ः मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखार आशिल्ल्या फुटपाथी वयल्यान एका म्हयन्याचे चलयेचे अपहरण जाल्ले. ह्या प्रकरणांत मडगांव पुलिसांनी नावेली वाठारांतल्या दुबावीत नतालिन आल्मेदा हिका अटक करुन गोंय बाल संरक्षण कायद्याच्या कलम 8 खाला आनी नेण्टे चलयेचें अपहरण केल्ल्यान मडगांव पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. एका म्हयन्याचे चलये वांगडा तिच्या आवयक अपना घरांत धाडल्या. भुरगें मेळोवपाच्या हेतान हो प्रकार घडिल्ल्याचो अदमास आसा.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, 19 फेब्रुवारीक दनपारां 1:30 ते 2:30 वरां मजगतीं सुमार 50 वर्सां पिरायेचे बायलेन काळ्या रंगाच्या स्कुटरी वयल्यान येवन मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखार आशिल्ल्या फुटपाथा वयल्यान एक म्हयन्याचे चलयेक उखलून व्हेले. हे प्रकरणा विशीं अश्विनी वाघमारे (चेंबूर मुंबय) सध्या रेल्वे स्टेशना मुखार रावपी हिणे मडगांव पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकरणांत गोंय बाल संरक्षण कायद्याच्या कलम 8 (4) खाला गुन्यांव नोंद करून पुलीस निरिक्षक तुळसीदास नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला मडगांव पुलीस फुडलो तपास करता.
कागाळदार बायलेच्या म्हणण्या प्रमाण दुबावीत नतालिन आल्मेदा हिणे रेल्वे स्टेशनाच्या भायर वाघमारे कुटुंबाक कितें कितें खावपाक हाडून दिवन मजत करून आपली वळख वाडयली. तिणें तांका तांचे एक म्हयन्याचें भुरगें आपणाक दिवपाक सांगून चार लाख रुपया दिवपाचे हांयस दाखयले. पूण ताका वाघमारे कुटुंबान न्हयकार दिलो. उपरांत दुबावीत नतालिन आल्मेदान आवय आनी भुरगे निदिल्ले आसतना भुरग्यांक चोरून व्हेले. उपरांत मोबायल लोकेशनांतल्यान पुलिसांनी उल्लेख केल्ल्या बायलेचो सोद घेतलो तेन्ना ती आगशींत आसा अशें कळ्ळें. थंय पुलीस गेले तेन्ना उल्लेख केल्ली बायल नावेली वाठारांतल्या आकेबायश हांगा मेळ्ळी.
घडणूक सुवातेर वचून तांणी चलये सयत दुबावीत बायलेक ताब्यांत घेतली. उपरांत अटक वॉरंट मेळ्ळ्या उपरांत बायलेक अटक केली. मडगांव पुलिसांनी वाहन क्रमांक आनी हेर पुराव्यांचो आदार घेवन हे प्रकरण येसस्वीपणान सोडयले. उल्लेख केल्ल्या दुबावीत बायलेक तीन चलयो आसात आनी तिगूय लग्न जाल्यात पूण तांका भुरगीं नात. देखून दुबावीत बायलेन अशें केल्लें आसूं येता असो अदमास आसा. ह्या प्रकरणांत पुलीस फुडलो तपास करतात.