फुकट सिलिंडर येवजणः बीपीएल कुटुंबांचो जातलो परतून सर्व्हे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

2021 उपरांत बीपीएल कुटुंबांतले जायते जाण सरकारी नोकरेंत

पणजी : तीन गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाच्या येवजणेचो लाव गाेंयांतल्या बीपीएल (गरीबी रेशे सकयल) कुटुंबांकूच मेळटलो हे स्पश्ट जाला. पूण बीपीएल कुटुंबांची निश्चीती करपाक ग्रामीण विकास खात्याक परतून एकदा सर्व्हे करचो पडटलो. नाजाल्यार अर्थीक नदरेन सबळ कुटुंबांकूय येवजणेचो लाव मेळटलो. हातूंतल्यान राज्य सरकाराक परतून एकदा नागरिकांच्या नाराजीक तोंड दिवचें पडटलें.
गोंय ग्राम ऊर्जा येवजणे खाला बीपीएल कुटुंबांक गॅस शेगडी आनी सुरवातीचे दोन सिलिंडर फुकट दिवपाक ग्रामीण विकास खात्यान 2011त सर्व्हे केल्लो. सर्व्हे प्रमाण पात्र कुटुंबांक शेगडी अानी दोन सिलिंडर फुकट दिल्यात. पूण ते उपरांत अर्थीक निकशा प्रमाण बीपीएल कुटुंबां वाडतूच आसात. 2011 उपरांत ज्या बीपीएल कुटुंबांतले तरणाटे, तरणाटींक सरकारी नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात, अशीय कुटुंबां आयज बीपीएल वळेरेंत आसात. ताका लागून सरकारान 1 मे पसून तीन गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाचे येवजणेक सुरवात केली जाल्यार ताचो लाव सरकारी नोकरदारांच्या कुटुंबांकूय मेळटलो. ताका लागून हेरांचेर अन्याय जावपाक शकता. ते खातीर सरकारान परतून एकदा सर्व्हे 2011त बीपीएलांत आशिल्ल्या आनी ते उपरांत एकादो सरकारी नोकरेक लागला अशा कुटुंबांक वगळून फुकट गॅस सिलिंडराची येवजण सुरू करप गरजेचें, अशें मत ग्रामीण विकास खात्यांतल्या एका निवृत्त अधिकाऱ्यान आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना उक्तायलें.
मजगतीं, विधानसभा वेंचणुकेच्या जाहीरनाम्यांत भाजपान गोंयकांक वर्सुकीं तीन गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाचें आस्वासन दिलें. गोंयांत भाजपाचे सरकार स्थापन जाले उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अंदूंच्या अर्थसंकल्पांत हे विशीं घोशणा केल्या. ते भायर राज्य मंत्रीमंडळाचेे पयलेच बसकेंत ग्रामीण विकास खात्या वरवीं एप्रीलाच्यान येवजणेची अंमलबजावणी करतले, अशी घोशणा करून बेगिनूच वर्सुकीं उत्पन्न तशेंच हेर गजालींचो विचार करून फुकट गॅस सिलिंडर दिवपाची येवजण अधिसूचीत करतले, अशेंय तांणी म्हणिल्लें.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोशणे उपरांत ग्रामीण विकास खात्यान येवजण कार्यान्वीत करपाची प्रक्रिया सुरू करून सरकाराक ते विशींचो अहवालूय सादर केला. फुडल्या मंत्रीमंडळ बसकेंत येवजणेचेर म्होर बसतली आनी 1 मे पसून येवजणेची कार्यवाही सुरू जावपाची शक्यताय आसा.
रशिया- युक्रेनांतले झूज तशेंच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेंत वाडिल्ल्या मोलांक लागून फाटल्याक कांय म्हयन्यां पसून देशभरा सयत गोंयांतूय सिलिंडराच्या मोलांत मोट्या प्रमाणांत वाड जाल्या. ताका लागून राज्यांतली सर्वसामान्य जनता अर्थीक संकश्टांत सांपडल्या. अशें परिस्थितींत मुख्यमंत्र्यान तीन सिलिंडर फुकट दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान सर्वसामान्यांक थाकाय मेळिल्ली. पूण ही येवजण वर्सुकी पांच लाखां परस उणें उत्पन्न आशिल्ल्या म्हणल्यार ‘बीपीएल’ धारकांकूच दिवपाचो सरकारान विचार चलयला.