फाल्यां सावन परतून पावस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

असनी’ चक्रीवादळाचो गोंयचेर परिणाम जावचो ना

मॉन्सूना विशीं सद्या तरी अदमास ना

पणजी : वातावरणांतल्या सकयल्या थरांत घोळपी अस्तंती वाऱ्याक लागून गोंयांत दमट हवामान सुरू जालां. मंगळारा सावन परतून पावसाक सुरवात जातली असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. अस्तंती वाऱ्याक लागून गोंयांत दमट हवामान कायम आसतलें असो वेधशाळेचो अदमास आसा.

चक्रीवादळ ‘असनी’ हें बंगालचे खाडींत आशिल्ल्यान गोंयच्या हवामानाचेर खासा परिणाम जावचो ना अशें हवामान खात्याचे मुखेली राहुल एम. हांणी सांगलें.

आयतारा सकाळीं दमट हवामान आशिल्लें. दनपारां मात वत आयलें. सांजे लेगीत अदींमदीं दमट हवामान आशिल्लें. एप्रील म्हयन्यांत पावसाचें प्रमाण चड आशिल्लें. सत्तरी, पेडणें वाठारांत चड पावस पडला. मे म्हयन्यांत लेगीत आडवेळो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सगल्या म्हयन्यांत पावसाची नोंद जातली. अदींमदीं आडवेळो पावस पडत आसलो तरी गरमेचें प्रमाण उणें जावंक ना. आयतारा चडांत चड 34.4 अंश तापमानाची नोंद जाल्या. हाका लागून दनपारां खर वत आशिल्लें. सांजे पावस पडपाची शक्यताय दिसताली. तरी पावस पडिल्ल्याची नोंद ना.

मंगळारा सावन कांय वाठारांनी चार दीस मध्यम पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. एप्रील म्हयन्यांतल्या आडवेळ्या पावसाक लागून खूबशी मोडतोड जाल्ली. झाडां पडिल्ल्यान विजेचे खांबे पडले आनी वीज पुरवण खूबसो तेप खंडीत जाली.

इतले मजगतीं, बंगालचे खाडींत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याचें रुपांतर असनी चक्रीवादळांत जालां. वराक16 किमि अशे गतीन ते फुडें वता. हें चक्रीवादळ बंगालचे खाडींत आशिल्ल्यान गोंयचेर ताचो परिणाम जावचो ना. गोंयांत जो पावस पडटलो तो अस्तंती वाऱ्याक लागून पडटलो. असनी चक्रीवादळाक लागून गोयांत पावस पडचो ना. असनी चक्रीवादळाक लागून दक्षीण भारतांद तशेंच अस्तंत भारतांत पावस पडटलो.

पावस सोडलो जाल्यार असनी चक्रीवादळाचो हेर दुसरो कसलोय परिणाम जातलो अशी सध्याची स्थिती ना. मॉन्सूनाचें आगमन आनी प्रवास हो हवेचो दाब तशेंच वाऱ्याचे गतीचेर निंबून आसता. असनीचो मॉन्सूनाचेर परिणाम जातलो काय ना, हे आतांच सांगपाक जावचें ना, अशें हवामान खात्याचे मुखेली राहुल एम. हांणी सांगलें. मॉन्सुनाचो अदमास उक्तावपी बातमीपत्र जारी जावपाचे आसा. दिल्ली सावन हें बातमीपत्र जारी जातलें. सध्याच्या अदमासा प्रमाण मॉन्सून 30 मेक केरळांत पावतलो. केरळ सावन मॉन्सून गोंयांत पावपाक पांच दीस लागतात. हाका लागून 5 जूनाक मॉन्सून गोंयांत पावतलो अशें म्हणपाक हरकत ना.

मॉन्सूनाचे स्थितींत बदल जायत आसता. वाऱ्याची दिशा आनी गती बदलता, तसो ताच्या प्रवासाचेर परिणाम जाता. अंदमान निकोबारा उपरांत तो केरळांत पावता. उपरांत कर्नाटका सावन तो गोंयांत पावता. पोरूं वर्सा 4 जून ते 12 जून इतले मजगतीं मॉन्सून गोंयांत पाविल्लो.