फार्मासिस्ट : एक महत्वाचो अभ्यासक्रम

Happy friendly multiethnic pharmacist doing inventory in a provided and modern pharmacy while looking at camera. Portrait of smiling young doctor woman working in drugstore with digital tablet. African smiling druggist working at hospital pharmacy.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनीस दुयेंस पडना अशें ना. मागीर आमी खंयच्या तरी लागींच्या दोतोरा कडेन नाजाल्यार लागींच्या हॉस्पिटलांत वतात. दोतोरान तपासले उपरांत तो वखदांची यादी दिता. ती घेवन आमी लागींचे फार्मासींत वतात तो फार्मासिस्ट मागीर ती यादी वाचून आमकां तींच वखदां काडून दिता. दोतोरा उपरांत जर कोण म्हत्वाचो आसा तर तो फार्मासिस्ट. सप्टेंबराच्या 25 तारखेक आमी संवसारीक फार्मासिस्ट दीस मनयलो. ह्या निमत्तान फार्मासिस्ट ह्या शाखेचेर बरोवपाक सुचले. आतांच्या शिक्षण येवजणे सकयल विज्ञानाचो विद्यार्थी फार्मासिस्ट जावं शकता. चड करून हो अभ्यासक्रम पुराय करपी विद्यार्थी डिप्लोमा नाजाल्यार पदवी शिक्षण घेवन आपलें नांव सरकारी खात्यांत नोंद करून फार्मसी उघडटा, पूण एखादो फार्मासिस्ट हेर फाट्यांनुय काम करू शकता, हें तितलेंच खरें.
गोंयां भितर फार्मसीचे शिक्षण पुर्तुगीज काळा सावन चालू आसा. गोंयांक स्वातंत्र्य मेळिल्ले उपरांत गोवा फार्मसी कॉलेज अशे ताचें नामांतर जालें. पणजे आसपी हें एकमेव कॉलेज आशिल्लें, पूण आतां फोंडा पीईएस संस्थेचें बांदेकार फार्मसी कॉलेज सुरु जाल्यान विद्यार्थ्यांक आनीक एक पर्याय मेळ्ळा. ‘गांव थंय दोतोर’ ही कल्पना जशी आसा तशी ‘गांव थंय फार्मसी’ आसपाक जाय. पूण हो अभ्यासक्रम पुरो करपी उमेदवारांक वखदांची निर्मिती, संशोधन करप, मार्केटिंग, क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेसर, सरकारी नोकरे भितर भलायकी सेवा संचालनालय, मानसशाश्त्र आनी मनोव्यापार, ईएसआय हॉस्पिटलांनी तुमकां संद मेळूं शकता. आदल्या तेपार स्वतः फार्मासिस्ट वखद तयार करून विकतालो, पूण ह्या फाट्यान क्रांती जाल्या. आतां वखदां तयार करपाचे कारखाने जाल्यात. गोव्यात तर 65 % हो व्यवसाय आसा. राज्या भितर वखदांची निर्मिती करपी लागीं- लागीं 75 तरी उद्योग आसात. तातूंतले पन्नासा वयर उद्देगांचीं उत्पादनां देशा भायर निर्यात करपा खातीर आसात. 17 हजार नोकऱ्या ह्या शाखेन मेळ्ळ्यात. ह्या फाट्याक रोजगार दिवपाची तांक आसा. गोंयां भितर 942 फार्मसी नोंद आसात, ह्यो लेगीत नोकरी दितात.
गोंयांत गोवा फार्मसी कॉलेजीचें संकेतस्थळ आसा- (https://gcp.goa.gov.in/) तर दुसरी खाजगी कॉलेज आसा राजाराम ताराबाई बांदेकर कॉलेज. तांचें संकेतस्थळ आसा (http://www.pespharma.com/.) ह्या दोनूय संकेतस्थळाक भेट दिवन अधिक म्हायती घेवची.
हो व्यवसाय एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणान विश्वासाचो, प्रतिश्ठेचो आसा. आहार, समुपदेशन, रगताचो गट कितें आसा? हें समजपाक जसो आमचो प्रेशर कितलो आसा? हें कळपाक उपेगी पडता. कोरोना काळांत ही सेवा कितली महत्वाची आसा, तें आमकां कळ्ळें. दोतोरा इतलोच म्हत्वाचो फार्मसीवालो आसा हें आमकां समजलें. कांय शारांनी 24 वरां फार्मसी तुमच्या आमच्या खातीर उपलब्ध आसात. आता तर घरा लेगीत हाडून दिवपाची सोय काय व्हड फार्मसीवाल्यांनी केल्या. एफआयपी म्हळ्यार वखदां निर्माण महासंघ. हाची स्थापना 25 सप्टेंबर 1912 ह्या दिसा जाली म्हूण 25 सप्टेंबर हो दीस संवसारी फार्मसिस्ट दिस म्हून आमी मनयतात. जर तुम्ही फार्मसी सुरु करतले जाल्यार तुमकां गोंय राज्याच्या फार्मसी मंडळाच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय फार्मसी मंडळा लागीं नांव नोंदवपाक जाय. हाचे खातीर तुमी पदविका म्हळ्यार डिप्लोमा, पदवी, पदव्युत्तर एम फार्म नाजाल्यार डी फार्म अभ्यासक्रम पुराय करपाक जाय. गोंयांत ही नोंदणी बांबोळे खाद्य आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाच्या कार्यालयांतल्ल्या गोंय राज्य फार्मसींत करतात. ह्या फांट्यान विज्ञान बारावी केल्ले उमेदवार वाचू शकतात. नव्या वखदाची निर्मितींत बदल करप, सुधारणा हाडप हें वखदांचे वितरण करपाक उमेदवारांची गरज आसता.
हेल्थ सिस्टम फार्मसी, हॉस्पिटल- फार्मसिस्ट- कम्युनिटी- फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट रिसर्च फार्मासिस्ट अशा सुवातांर लेगीत संद आसता. तुमकां जर ह्या फाट्यान वच्चें शे दिसता तर उच्च माध्यमिक वेळार विज्ञान घेतना बायोलॉजी, केमेस्ट्री हे विशय घेवपाक विसरू नाकात.

प्रा रामदास केळकार
9822583275