फायव्ह पिलर्स चर्चीच्या डॉमनीक डिसोझाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुयेंसांतल्यान बरे करपाचे हांयस दाखोवन बळजबरेन करता धर्मांतरां

प्रकाश कृष्णा खोब्रेकार, निखील शेट्ये हांणी पुलिशेंत केली कागाळ

म्हापशें: दुयेंसांतल्यान बरे करपाचे हांयस दाखोवन बळजबरेन धर्मांतर करपाक सांगिल्ल्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी सडयें शिवोली हांगासरले फायव्ह पिलर्स चर्चीचे सर्वेसर्वा डॉमनीक डिसोझा हांकां अटक केल्या. तांचे आड पुलिसांनी वेगळ्यावेगळ्या प्रकरणांत दोन गुन्यांव नोंद केल्यात.

हे विशींची कागाळ प्रकाश कृष्णा खोब्रेकार (कुचेली, म्हापशें) आनी कागाळदार निखील शेट्ये (खोर्ली, म्हापशें) हांणी लेखी कागाळ बुधवारा (25वेर) पुलिशेंत दाखल केल्ली. दुबावीत डॉमनीक डिसोझा, तांची घरकान्न जुआन मास्कारेन्स आनी तांच्या हेर वांगड्या आड गुन्यांव दाखल करपाची मागणी कागाळींत केल्ली.

दुबावीत आरोपींनी आपल्याक दुयेंसांतल्यान बरे करपाचे हांयस दाखयिल्लें. ताचे बदला आपल्याक बळजबरीन धर्मांतर करपाचो यत्न केलो. हाका विरोध केल्ल्यान आपल्याक धमकी दिली आनी दुबावितांनी आपल्यो धर्मीक भावना दुखयल्यो अशें कागाळदारांनी आपले कागाळींत नमूद केल्लें.

ह्या कागाळीच्या आदारान म्हापशें पुलिसांनी दुबावितां आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153 अ, 295 अ, 506(2) तशेंच जादुटोणो प्रतिबंधकाच्या कलम 3 आनी 4 प्रमाण हो गुन्यांव नोंद केला. ह्या गुन्यांवा खाला दुबावीत डॉमनीक डिसोझा हांकां बिरेस्तारा रातीं उसरां पुलिसांनी ताब्यांत घेवन उपरांत रितसर अटक केली.

ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस निरिक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक गौरव नायक करतात.

मजगतीं, डॉमनीक डिसोझा हांची भलायकी तपासपा खातीर अटक केले उपरांत म्हापशेंच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केला.

दुबावीत आरोपी डॉमनीक हे जादुटोणो करून दुयेंसांतल्यान बरे करपाचे हांयस दाखयतात आनी हेरांचेर उपचार करपाचाे दावो करतात. पूण स्वता मात हॉस्पिटलांत वचून उपचार घेतात. कांय म्हयन्यां पयलींच डॉमनीक हांणी हॉस्पिटलांत वचून स्वताची बायपास सर्जरी केल्ली.